Program Başkanının Mesajı

MENU

Deprem, önceden tahmin edilemeyen ve önlemeyen bir doğal afettir. Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır ve ülkemizde yaşanan depremler ise maalesef hayatı her alanda olumsuz etkilemektedir. Depremlerin etkilerini artıran en önemli neden depreme dayanıklı olmayan yapılardır ve beklenen depremlerden dolayı meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi ülkemiz için hayati derecede önem taşımaktadır. Depremin etkilerini en aza indirmek ise ancak doğru yönetilecek “kentsel dönüşüm” ile mümkündür.Bu gerçek 1999 Marmara Depremi’nden sonra daha iyi fark edilerek ülkemizde çalışmalar başlatılmış olup, gün geçtikçe önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

“Kentsel Dönüşüm” kavramı, aslında bir imar düzenlemesidir. Bu anlamda imar düzenlemeleri, mevcut mülkiyetin planla yeni mülkiyet oluşturmak amacıyla düzenlenmesi olarak görülmek zorundadır. Bu nedenle mülkiyete el atmak, dokunmak ancak yasayla ve imar /arazi kullanım planları ile olanaklıdır. Bu planların uygulanması sonucu oluşan yeni mülkiyetin tapuya tescili ile imar / kentsel dönüşüm uygulamaları gerçekleşir. Bunun için, hukuki ve teknik çerçevesi çok iyi belirlenmiş bir mülkiyet düzenlemesi de olan kentsel dönüşüm stratejisi ve paradigmasına gerek vardır.

Tanımdan anlaşılacağı üzere Kentsel dönüşüm; mimarlar, mühendisler (geomatik, İnşaat, jeoloji, yazılım, makine, elektrik-elektronik, ziraat vb), şehir plancıları, hukukçular, gayrimenkul finansçıları, gayrimenkul değerlemecileri gibi teknik, husus ve finans alanlarında değişik disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektiren bir faaliyet alanıdır.

Bu nedenle, “Kentsel Dönüşüm (tezli/tezsiz) Yüksek Lisans programımıza üniversitelerimizin mimarlık, mühendislik (geomatik, İnşaat, jeoloji, yazılım, makine, elektrik-elektronik, ziraat vb), şehir planlama, hukuk, iktisat-maliye (finans, ekonomi, gayrimenkul ve varlık değerleme vb) programlarından mezun olmuş kişiler kabul edilmektedir.

Bu kapsamda programımızda, uzman yönetici ve teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlara yerel yönetimlerin karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel olan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Programımızdan mezun olmuş ve kurumların yönetim dahil her kademesinde görev yapmakta olan öğrencilerimiz ile ülke politikaları ve stratejilerine önemli katkılar sağlanıp yönlendirilmektedir. Öğrenci profilimize bakınca, kamu ve özel kurum üst düzey yöneticileri (Bakan, Genel Müdür ve Genel Müdür Yrd., Bölge Müdürü ve Daire Başkanı, Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Gn.Sek., Şirket Md.leri, Banka çalışanları vb) olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, üniversitelerden yeni mezun olmuş ve iş hayatına yön verme gayreti içerisinde olan kişiler de öğrenci profilimiz içerisinde yer almaktadır.