Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Ders İçerikleri

MENU

E-GYM511 Gayrimenkul Ekonomisi ve Finansal Analiz

Yıllar itibariyle gözlemlenen hızlı nüfus artışı, kültürel değişimler sonucu bölünen aileler, gelir düzeylerinin artması ve yaşam standartlarının yükselmesi sonucunda gayrimenkul piyasasında oluşan talep sürekli bir artış göstermektedir. Bu çerçevede bu dersin temel amacı, gayrimenkul finansman piyasalarını bir bütün olarak ele alıp değerlendirmektir. Ders içerisinde öncelikle gayrimenkul finansman piyasalarının kavramsal açıklamaları ele alınacak, daha sonra gayrimenkul finansman piyasalarının en önemli unsuru olan ipotek kavramı incelenerek ipotekli konut kredisi türleri ele alınacaktır. Dersin devamında ipotek kredilerine ilişkin risk kavramları, ipotek sigortacılığı, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları gibi gayrimenkul ekonomisinin ve finansman piyasasının önemli unsurları detaylandırılacaktır.

Ders İzlenceleri

 • Gayrimenkul Ekonomisinde Finansal Piyasaların Önemi
 • Gayrimenkul Finansman Piyasalarında Finansman Kaynakları
 • Gayrimenkul Finasman Piyasalarında Kullanılan Yöntemler
 • Gayrimenkul Finansman Piyasalarında İpotek Kavramı ve Etkinliği
 • Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Finansmanı
 • Gayrimenkul Piyasalarında Finansal Matematik Uygulamaları
 • Gayrimenkul Piyasalarında Proje Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları

E-GYM512 İmar Mevzuatı

Dersin Amacı, İmar Yasası temel alınarak, onu bütünleyen diğer yasalar ve yönetmeliklerle birlikte, ülkemizde imar hukukunun en temel kavramları ele almak, taşınmaz finansmanı ve değerlemesi konusundaki önemli ve kritik konular üzerine bilgi vermek ve farkındaliık yaratmaktır.

Ders İzlenceleri

 • Kentleşme-Nedenleri ve Ülkemizdeki Gelişmesi
 • Planlama Kavramı ve Plan Türleri
 • Planlama Kavramları ve Plan Okuma
 • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
 • Arsa Düzenlemeleri
 • İmar Mevzuatında Yapı Hükümleri
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni
 • Planlı ve Plansız Alanlarla İlgili Hükümler
 • Kıyı Yasası-Turizmi Teşvik Yasası-KTVK Yasası-Boğaziçi Yasası
 • Gecekondu Yasası-İmar Affı Yasası
 • Toplu Konut Mevzuatı
 • Kentsel Dönüşüm ve Kavramlaşma
 • Kentsel Dönüşüm Mevzuatı
 • Kamulaştırma Mevzuatı

E-GYM513 İstatistiksel Analiz ve Karar Verme

İstatistiksel Analiz ve Karar Verme Dersi; belirsizlik altında karar vermeyi sağlayan teknik ve yöntemler bütününün öğretilmesidir.

Ders İzlenceleri

 • Temel İstatistik Bilgisi
 • Olasılık ve Olasılık Dağılımları
 • Tahmin ve Hipotez Testleri
 • Excel'de İstatistik-1
 • Basit Doğrusal Regresyon
 • Excel'de İstatistik-2 : Regresyon Analizi
 • Çoklu Doğrusal Regresyon
 • Karar Verme
 • Matematiksel Programlama ve Karar Verme

E-GYM517 Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku, yaşamın akışı içinde toprak-insan ilişkilerini yasalarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle ve içtihatlarla düzenleyen hükümler ve kurallar kümesidir. Bu hükümler ve kurallar çok sayıda hukuksal belgede yer almaktadır.

Taşınmaz Hukuku alanını düzenleyen bu belgeler, başta Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Kadastro Kanunu, Tapu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Orman Kanunu, Mera Kanunu gibi mülkiyet hakkının edinilmesi yollarını ve kullanılmasını (tasarrufunu) düzenleyen; İmar Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Toplu Konut Kanunu, Afet Kanunu gibi bu hakkın kısıtlarını ve yeniden biçimlendirilmesini düzenleyen yasalarla, bunların uygulanmasını göstermek üzere çıkarılmış olan tüzükler ve yönetmeliklerdir.

Taşınmaz Hukuku’nun çerçevesini oluşturan tüm belgeler göz önünde tutulduğunda, oldukça fazla kuralları kapsayan bir kümenin var olduğu görülmektedir.

Bu kurallar demeti içinde tapu sicili, toprak-insan ilişkilerinin, devlet güvencesi altında düzenlenmesi yoluyla mülkiyetin kayıtlanması (tescili), belgelenmesi sonucu güvence altına alınmasını sağlayan sistemdir. Bu alandaki faaliyetler, Tapu Sicili Tüzüğü ile tanımlanmışlardır.

Bu dersimiz, Türk Medeni Kanununu temel hukuksal belge kabul ederek, taşınmaz hukukunun en temel kavramlarını ele almayı, bunları lisansüstü eğitiminin temel hedefleriyle ve diğer dersleriyle ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Eşya Kavramı ve Ayni Haklar
 • Zilyetlik
 • Kadastro ve Tapu Sistemi
 • Tapu Sicili Sistemi
 • Mülkiyet Hakkı
 • Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Türleri
 • Kat Mülkiyeti
 • Mülkiyetin Edinilmesi ve Yitirilmesi
 • Mülkiyet Hakkının Kısıtları
 • Sınırlı Ayni Haklar
 • Taşınmaz Rehini + Taşınmaz Yükü
 • Yabancılara Taşınmaz Satışı
 • Borçlar Kanunu

E-GYM521 Proje Geliştirme

Proje geliştirme süreci, bir proje fikrinin malsahibinin zihninde belirmesinden, projenin gerçek hayata geçirilmesine dek uzanan uzun, çok boyutlu ve çok aktörlü bir stratejik planlamadır. Dersin amacı, ülkemizde son dönemde etkinliği artan gayrimenkul sektöründe, proje geliştirme süreçlerini incelemek ve süreçler ile aktörleri arasındaki koordinasyonu ele almaktır.<

Temelde iş geliştirme prensiplerine göre hareket etmesi gereken proje geliştirme süreci, gayrimenkul sektöründe sadece ‘iyi bir arsa bulmak’ olarak algılansa da, organizasyon unsurları, detaylı inceleme ve pazar analizleri, finansal analizler vb. konuları da içine alacak şekilde değerlendirilmelidir.

Ders İzlenceleri

 • Proje geliştirme tanımı
 • Proje geliştirme süreci ve gayrimenkul yatırımları
 • Aktörler
 • Arsa incelemesi
 • Pazar araştırması
 • En iyi ve en verimli kullanım analizi
 • Tasarım evresi ve satış

E-GYM523 Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları

Ders İzlenceleri

 • Değerleme çalışmalarının ne tür varlıklar için yapıldığı
 • Değerleme prosesi ve süreci
 • Değerleme teknikleri
 • Satışların karşılaştırılması
 • Maliyet yaklaşımı
 • Gelir kapitalizasyonu
 • Artık değer teknikleri
 • En etkin ve verimli kullanım analizi
 • Uluslararası Değerleme Standartları
 • Raporlama

E-GYM525 Taşınmaz Değerlemede, Geliştirmede Mesleki Mevzuat

Ders İzlenceleri

 • Medeni hukukun temelleri
 • Mülkiyet hakkı ve taşınmaz mülkiyeti
 • Tapu sicili
 • Vergi hukuku
 • Kamulaştırma ve şehircilik hukuku
 • Taşınmaz finansmanına ilişkin hukuk ve uygulamalar
 • Diğer yasalar
 • Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde taşınmaz değerleme ve geliştirme örnek uygulamaları

E-GYM531 Proje Değerleme ve Raporlama

Ders İzlenceleri

 • Taşınmaz projeleri
 • Yasal bileşenleri
 • Finansal bileşenleri
 • Kurumsal bileşenleri
 • Taşınmaz projelerinin sınıflandırılması
 • Kırsal alanlarda taşınmaz projeleri
 • Kentsel alanlarda taşınmaz projeleri
 • Geleneksel taşınmaz projeleri
 • Taşınmaz yatırım programları
 • Taşınmaz projelerinin faktörleri; finansal faktörler, konumsal faktörler
 • Değerleme ve geliştirme
 • Taşınmaz yatırımlarında çeşitli analizler; Mekansal analizler, Sektörel analizler
 • Raporlar; Talep raporları, Rekabet raporları, Finansal raporlar, Risk raporları, Swot raporu

E-MBA523 Finansal Yönetim

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların, sermayenin belirlenmesi, sağlanması ve sağlanan fonların uygun varlıklara yatırılarak yönetilmesidir.

Ders İzlenceleri

 • Finansal Piyasalar Ve Finansal Sistem
 • Merkez Bankaları ve Piyasalar
 • Bankalar Arası Piyasalar
 • İMKB/Hisse Senetleri Piyasaları
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasaları
 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme
 • İstanbul Altın Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
 • Tezgâh Üstü Hisse Senedi Piyasaları
 • Uluslararası Finansal Piyasalar (Euro–Piyasalar)