Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlker Çayla

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, siyaset, iletişim gibi bilimlerin kesiştiği disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Programımız bu disiplinleri kendi yöntemsel ve kuramsal özgünlükleri ve ortaklıkları üzerinden bir araya getirerek hem toplumsal ve kültürel olguların analizinde bütüncül bir yaklaşım getirmeyi hem de hem de aralarındaki diyalog üzerinden günümüzün karmaşık toplumsal gerçekliği üzerine daha kapsayıcı ve derinlemesine bir perspektif geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyolojik, antropolojik ve kültürel kuram ve yaklaşımların öğretilmesinin yanı sıra; eleştirel ve analitik düşünme yetisinin geliştirilmesi ve öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması programın öncelikli amaçlarından biridir. Bu sayede, toplumsal dönüşüm ve sorunları hem yerel ve ulusal hem de bölgesel, ulusaşırı ve küresel bağlamda algılayabilen, bu sorunlara uygun kuram ve araştırma yöntemlerini belirleyerek uygulayabilen veya yenilerini geliştirebilen araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, özgür bir düşünce ortamı ve disiplinler arası çalışmalar sağlayarak, güncel sorunların tartışılmasını; yeni bilgi ve çözümlerin üretilmesini hedeflemektedir.

Bilgiyi analiz edebilen, araştırma becerileri gelişmiş mezunlar vermeyi hedefleyen Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı akademi, kamu kuruluşları, araştırma ve danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, medya, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, pazarlama firmaları ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilecek bireyler yetiştirerek; ülkemizdeki iyi yetişmiş ve uzmanlaşmış birey ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlayacaktır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SOS501 Klasik Sosyoloji Kuramları
 • SOS503 Çağdaş Sosyoloji Kuramları
 • SOS505 Sosyal Antropolojide Yeni Yaklaşımlar
 • SOS507 Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
 • SOS502 Kültür Kuramları
 • SOS511 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar
 • SOS513 Çalışma ve Emek Sosyolojisinde Yeni Kuramlar
 • SOS515 Postyapısalcılık, Yapısökümcülük ve Feminist Kuram
 • SOS519 Neoliberal Dünyada Yoksulluk ve Sosyal Politika
 • SOS521 İleri Sosyolojik Kuram Okumaları
 • SOS523 Kent Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar
 • SOS525 Türkiye’de Kimlik, Etnisite ve Azınlıklar
 • SOS527 Yakın Dönem Türkiye Toplumsal Tarihi
 • SOS529 Kültürel Çalışmalar ve Eleştirel Kuramda Güncel Konular
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.