Muhasebe ve Denetim Ders İçerikleri

MENU

E-MUH511 İşletme Ekonomisi

Bu derste temel olarak, işletmelerin kapitalist sistemdeki önemi, işletme türleri, makro ve mikro ekonominin işletmeler üzerindeki etkisi konuları işlenmektedir.

Ders İzlenceleri

 • İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar
 • İşletme Ekonomisi ve Yönetimi
 • İşletme ve Ekonomi
 • Değişkenler, Denge, Ekonomik Yöntemler
 • Tüketici Davranışı ve Dengesi
 • İşletmelerin Sınıflandırılması
 • Görev-iş Tasarımı
 • İşletme Kuruluş Yeri Seçimi
 • Kapasite Planlaması - İşletme Büyüklüğü Seçimi

E-MUH517 Finansal Yönetim

Dersin Amacı, işletmelerde ihtiyaç duyulan sermayenin belirlenip sağlanması ve sağlanan fonların yönetimini ifade eden Finansal Yönetim kavramının önemini kavramak ve kapsamını özümsemektir.

Ders İzlenceleri

 • Finans ve Finansal Sistem
 • Risk ve Faiz Kavramı
 • Paranın Zaman Değeri
 • Finansal Tablolar
 • Yabancı Kaynaklar
 • Özkaynaklar ve Sermaye Maliyeti
 • Sermaye Bütçelemesi: Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
 • Şirket Değerlemesi: Temel Kavramlar
 • Analiz Yöntemleri: Temel Analiz
 • Analiz Yöntemleri: Teknik Analiz

E-MUH527 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Bu derste öğrenciler; maliyetin nelerden oluştuğunu, maliyet hesaplamalarını, fiyatın nasıl belirlendiğini, stoklarla ilgili değerleme yöntemlerini, faaliyet sonuçlarının hesaplanmasını, maliyet bilgilerinin işletmede kontrol ve planlama faaliyetlerinde nasıl kullanıldığını öğrenirler. Aynı zamanda öğrenciler bu derste; yönetim muhasebesinin konu ve amacını, üreteceği bilgilerle işletme yönetiminin alacağı kararlara ve planlama faaliyetlerine nasıl yardımcı olduğunu öğrenirler.

Ders İzlenceleri

 • Maliyetle ilgili temel bilgiler
 • Hammadde maliyetleri
 • Stok değerleme yöntemleri
 • İşçilik maliyetleri
 • Genel üretim maliyetleri
 • Kar planlaması
 • Değişken maliyet yöntemi

E-MUH537 Revizyon

Muhasebe kayıtları ve raporları üzerinden yapılan işlemlerin doğruluğunu denetleme, yapılan hata ve yanlışlıkları ortaya çıkarma ve nasıl düzeltileceği konusunda görüş oluşturmadır. Özellikle gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin verilen beyannamelerin denetmini yaparak doğruluğunu inceleme ve gerekli düzeltme işlemlerini yapmaktır.

Ders İzlenceleri

 • Revizyonla İlgili Temel Kavramlar
 • Revizyon Süreci, Önemi, Hata ve Hileler
 • Gelirin Tanımı, Unsurları ve Gelir Vergisi Sistemleri
 • Ticari Kazanç, Zirai Kazanç ve Ücret
 • SMK, MSİ, GMSİ ve Diğer Kazanç ve İratlar
 • Kurumlar vergisi Yükümlüleri, Muafiyet ve İstisnalar
 • Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti, İndirimler ve Mahsuplar
 • Miktar Dengesi Analizi Uygulamaları
 • Gelir Vergisi Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 • Revizyon Genel Uygulamalar
 • Revizyonla İlgili Temel Kavramlar
 • Miktar Dengesi Analizi Uygulamaları

E-MUH541 Türk Vergi Hukuku

Vergi hukuku dersi; verginin tanımı, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, yorumlanması, vergi hukukunun dalları, vergilendirme süreci (tarh-tahakkuk-tebliğ-tahsil), vergi borcunun sona ermesi, vergi idaresi, vergi suç ve cezaları, vergi yargısı gibi genel hükümler konularını içermektedir.

Ders İzlenceleri

 • Vergi Nedir, Anayasal Temelleri Nelerdir?
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkileri, Vergi Hukukunun kaynakları
 • Temel Kavramlar, verginin tarafları, mükellef sorumlu, ehliyet temsil
 • Vergilendirme Süreci Tarh Tebliğ gecikme zam ve faizleri,Tahakkuk Tahsil zamanaşımı
 • Mükellefin ödevleri İdarenin Mükellefi Denetleme Yolları, yoklama inceleme arama
 • Vergi Kabahatleri genel hükümler vergi ziyaı suçu usulsuzlükler
 • Vergi Suçları, anayasal ceza ilkeleri, genel hükümler
 • Vergi Kaçakçılğı
 • Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
 • Vergi Uyuşmazlığı ve İdari Çözümler Cezalarda İndirim Pişmanlık
 • Hata Düzeltme, Uzlaşma
 • Vergi Yargısı, delil, ispat, yorum

E-MUH543 Vergi Teknikleri

Verginin, doğuşu, süreci hakkında genel bilgilerden sonra vergi hukukundaki genel ve temel hesaplamalar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Sürelerin, amortismanın, faiz ve zammın hesaplanmasının yanı sıra, suçların tanımı ve cezaların hesaplanması ile değerlemeler de bu kapsamda ele alınmaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Tanışma, Giriş ve Tarihi Süreç
 • Verginin Tanımı ve Vergi Hukukunda Kaynaklar
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Değerleme
 • Amortismanlar
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 • Verginin Tahsili, Faiz ve Zam

E-MUH553 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Bu dersin amacı dünyada finansal raporlamaya yön veren Ulaslararası Muhasebe Standartları(UMS) / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) ile uyumlu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının(TFRS) incelenerek bu standartları kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Ders İzlenceleri

 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Stoklar
 • Hasılat
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklarve Durdurulan Faaliyetleri
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Borçlanma Maliyetleri
 • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • Bilanço Tarihinden Sonra Olaylar
 • Nakit Akış Tabloları

E-MUH563 İleri Düzey Muhasebe ve Finansal Raporlama

Muhasebe/finansal raporlama standartlarının Türkiye ve Dünya Uygulamalarını incelemek ve uygulamaya yön veren standartları irdelemektir.

Ders İzlenceleri

 • Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Kavramı
 • Uluslararası Muhasebe Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Tarihsel Gelişim
 • Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Genel Bilgi
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, İşleyişi ve Görevleri
 • Kavramsal Çerçevenin Amacı ve Muhasebe Standartları ile İlişkisi
 • Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı Açısından Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun İncelenmesi
 • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Standardının İncelenmesi
 • Gelir Vergileri Standardının İncelenmesi
 • Kiralama İşlemleri Standardının İncelenmesi
 • Tarımsal Faaliyetler Standardının İncelenmesi
 • Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması Standardının İncelenmesi
 • Finansal Araçlar Standardının İncelenmesi
 • Konsolidasyon Uygulamaları

E-MUH567 Uluslararası Denetim Standartları

IFAC'a bağlı Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayınlanan uluslararası denetim standartları, ülkemizde de KGK tarafından kabul edilerek Türkiye Denetim Standartları adı altında yayınlanmaktadırlar. Bu standartların oluşum süreci, içerikleri ve uygulaması bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Giriş, Tanımlar
 • Denetim Standartlarının Dünyadaki Gelişim
 • Denetimin Türkiye’deki Gelişimi
 • Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları
 • Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi
 • Raporlama, Görüş ve Görüş Çeşitleri
 • Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi
 • Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
 • Bağımsız Denetimde Önemlilik
 • Dış Teyitler
 • Analitik İnceleme
 • Diğer Kişilerin Çalışmalarının Kullanılması

E-MUH579 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.

Ders İzlenceleri

 • Mali Piyasalar
 • Para Piyasaları
 • Tahvil ve Hisse Senedi Piyasaları
 • Faiz Oranlarının Belirlenmesi
 • Döviz Piyasaları ve Türev Ürün Piyasaları
 • Finansal Piyasaların Düzenlenmesi ve Denetimi
 • Ticari Bankalar ve Bankaların Finansal Tablo Analizleri
 • Menkul Kıymet Şirketleri
 • Sigorta Şirketleri
 • Finansman Şirketleri
 • Risk Yönetimi
 • Kredi, likidite ve faiz riski
 • Türev ürünlerle risk yönetimi