Programın Yapısı

MENU

Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı; seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Programdan mezun olabilmek için yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi ve toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezinden başarılı olunması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrenciye mesleki konularda bilgikazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Program toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıylaen az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyıldadönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermekzorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezli/Tezsiz “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” programımızdaki dersler, tez ve proje danışmanlıkları alanında uzman, nitelikli, deneyimli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.