Programın Amacı

MENU

Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, siyaset, iletişim gibi bilimlerin kesiştiği disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Programımız bu disiplinleri kendi yöntemsel ve kuramsal özgünlükleri ve ortaklıkları üzerinden bir araya getirerek hem toplumsal ve kültürel olguların analizinde bütüncül bir yaklaşım getirmeyi hem de hem de aralarındaki diyalog üzerinden günümüzün karmaşık toplumsal gerçekliği üzerine daha kapsayıcı ve derinlemesine bir perspektif geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyolojik, antropolojik ve kültürel kuram ve yaklaşımların öğretilmesinin yanı sıra; eleştirel ve analitik düşünme yetisinin geliştirilmesi ve öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması programın öncelikli amaçlarından biridir. Bu sayede, toplumsal dönüşüm ve sorunları hem yerel ve ulusal hem de bölgesel, ulusaşırı ve küresel bağlamda algılayabilen, bu sorunlara uygun kuram ve araştırma yöntemlerini belirleyerek uygulayabilen veya yenilerini geliştirebilen araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, özgür bir düşünce ortamı ve disiplinler arası çalışmalar sağlayarak, güncel sorunların tartışılmasını; yeni bilgi ve çözümlerin üretilmesini hedeflemektedir.

Kuram, araştırma ve uygulamayı bir bütünlük içerisinde değerlendirecek olan Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı; sosyolojik, antropolojik ve kültürel kuramlar temelinde toplumsal cinsiyet, göç, gençlik, gelirin ve kaynakların dağılımı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketler, kültürel ve sosyal kimlikler, tüketim, din, medya, beden politikaları, gündelik hayatın dönüşümü, estetik ve kültürel üretim, kentleşme ve küreselleşme konuları üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler ilgileri ve kariyer hedefleri doğrultusunda ders seçimi ve seçtikleri konu üzerinde araştırma yapabilecek, eleştirel yaklaşım geliştirebilecekleri yöntem ve beceriler ile donatılacaklardır.

Bilgiyi analiz edebilen, araştırma becerileri gelişmiş mezunlar vermeyi hedefleyen Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı akademi, kamu kuruluşları, araştırma ve danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, medya, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, pazarlama firmaları ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilecek bireyler yetiştirerek; ülkemizdeki iyi yetişmiş ve uzmanlaşmış birey ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlayacaktır.