Programın Amacı

MENU

Dünyada sosyal, ekonomik, siyasal ve mekânsal değişiklikler, yönetimi, dolayısıyla yerel yönetim yaklaşımlarını doğrudan etkilemektedir. Hızla küreselleşen dünyada, kentleşme ve kentleşmenin yarattığı etkiler, pek çok şey gibi yönetim biçimi ve anlayışı da değiştirmekte, bu değişim, kamu yönetimine de yansımaktadır. Artık, her şeyi merkezden planlamak ve yönetmek mümkün değildir. Yerinden yönetim ve katılımcı anlayış ağırlık kazanmaktadır. Dünyada belediyecilik anlayışı da değişmektedir. Artık, yöre halkına sadece altyapı hizmetleri sunan belediyeler, yerlerini, hizmetleri çok çeşitlenmiş belediyelere bırakıyor. 'Sosyal belediyecilik' diye de tanımlanan yeni bir belediyecilik anlayışı sadece dünyamızda değil, ülkemizde de yaygınlaşıyor. Kentler, iç göçlerin de etkisiyle büyür, gelişir ve hizmet verilemeyecek biçimde karmaşıklaşırken, bir dönüşüm ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Günümüzde birçok büyük kent bir dönüşüm sancısı yaşıyor. Türkiye gibi deprem tehdidi altında bulunan ülkelerde ve bölgelerde bu kentsel dönüşüm özellikle büyük önem arz ediyor.

Yerel yönetim konusunu, farklı disiplinlerden yaklaşarak ele alabilecek akademisyenlerle, şeffaf, katılımcı, çevreye duyarlı, yenilikçi ve demokratik yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi ve bu anlayışı benimseyen insanlar yetiştirilmesi Programın temel hedefidir. Gerek, yeni yerel yönetim anlayışı ve vizyonun geliştirilerek yaygınlaştırılması, gerek yerel yönetici adaylarının akademik birikimlerini bu yönde arttırıcı eğitimin, ülkenin geleceğine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.