Bankacılık Ders İçerikleri

MENU

E-BNK511 Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Bilgileri

Bankanın Kuruluş amacı, banka Hizmetleri arasında yer alan ürünler, bankanın sağladığı kaynakların kullanıma dönüşmesi, çeşitleri, müşterilere sağlanması, bankanın karlılığı ve gelir gider kalemleri, bankacılıkta önemli yeri olan diğer işlem ve kavramlar.

Ders İzlenceleri

 • Finansal sistem
 • Finansal piyasalar
 • Banka tanımları, bankanın amacı, ana işlevleri, görevleri
 • Banka türleri
 • Merkez bankacılığı
 • Banka işlemleri : Mali işlemler
 • Banka işlemleri : İtibar işlemleri : Bankaların müşterilerinin güvenine dayanarak yaptıkları başlıca işlemler
 • Banka işlemleri : İtibar işlemleri : Bankalarda istihbarat ve kredi taleplerinin değerlendirilmesi
 • Banka işlemleri : İtibar işlemleri : Bankalara olan güvenin sonucu olarak gerçekleştirilen itibar işlemleri
 • Banka işlemleri : İtibar işlemleri : Banka ve müşterilerinin karşılıklı güvene dayalı olarak gerçekleştirdikleri itibar işlemleri
 • Çeşitli bankacılık hizmetleri
 • Bankacılıkta aktif pasif yönetimi

E-BNK513 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Banka Muhasebesi bir bankanın yönetiminde etkili karar alabilmek ve bunun için de ihtiyaç hissedilen güvenilir bir veri tabanı sağlayabilmek için gerekli en önemli araçlardan biridir. Derste katılımcıya banka muhasebesinin temel kriterleri, muhasebe işlemlerinde uygulanan mantık ve kayıt tutma metotları anlatılmaktadır. Bunu elde etmek için Uluslararası Muhasebe Standartları ve benzeri dünya uygulamaları da açıklanmakta, bir banka bilanço ve kar zarar tablolarında yer alan başlıkların nasıl oluştuğu gösterilmektedir. Bu sayede banka yönetiminde sağlıklı karar almak için finansal tablolarda yer alan verilerin ne anlama geldiğinin, nasıl oluştuğunun kolayca anlaşılması sağlanmaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Finansal Piyasalar Ve Finansal Sistem
 • Merkez Bankaları ve Piyasalar
 • Bankalar Arası Piyasalar
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasaları
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasaları
 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme
 • İstanbul Altın Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
 • Tezgâh Üstü Hisse Senedi Piyasaları
 • Uluslararası Finansal Piyasalar (Euro–Piyasalar)

E-BNK515 Bankalarda Org.Yönetimi ve Yönetişim Teknikleri

Geçmiş ve günümüzde var olan ekonomik ve sosyal bilgi, olay ve bunlara dayalı analizlerin kullanılarak banka ve finansal sistemin yönetimi ve buna dayalı teknik gelişimidir.

Ders İzlenceleri

 • Uluslararası Ekonomik Gelişmeler
 • Uluslararası Finansal Gelişmeler
 • Türkiye Ekonomisinin Genel Gelişimi ve Finansal Yapısı
 • Mali ve Finansal Yapılanmalar
 • Bankacılık Hizmetleri
 • Bankacılık Hizmetlerinde Üst Kurul
 • Türkiye Bankalar Birliğinin Faaliyetleri ve Organizasyon Yapısı
 • Türkiye Bankalarının Genel Yapıları ve Organizasyon yapıları
 • Bankacılıkta Risk ve Kriz Unsurları Değerlendirilmesi
 • Bankaların Yönetiminde İnsan Unsuru
 • Bankacılık Faaliyetlerinde Yönetsel ve Örgütsel Teknikler

E-BNK517 Bankacılıkta Risk Yönetimi

Bu dersin amacı kuruluşların ve bankaların karşı karşıya kaldıkların risklerin tanımını yapmak, bu risklerin yönetilmesi için kullanılan teknikleri incelemek. Ayrıca risk yönetiminde riskleri azaltma teknikleri ve risk haritalarının çıkarılması yöntemlerini inceleyerek başarılı bir risk yönetimi modelini oluşturmaktır.

Ders İzlenceleri

 • Riskin Tanımı, Risk Yönetiminin Kavramları
 • RY Hedefleri, RY ilişkin kavramlar
 • Bankaların Karşı Karşıya Kaldığı Riskler
 • Banka Bilançolarındaki Risklerin İncelenmesi
 • Aktif Pasif Yönetimi Yönüyle Risk Yönetimi
 • Kredi Riski Yönetimi
 • Faiz Riski ve Likidite Riski Yönetimi
 • Operasyonel Risk Yönetimi

E-BNK521 Bankalarda Aktif Pasif Yöntemi

Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi dersimizde bir bankanın aktif ve pasiflerinin yönetilmesi sırasında nelere önem verildiği, yönetim kararlarının nasıl ve hangi durumlar göz önüne alınarak uygulandığı ve tüm bu kararların oluşumunda ve icra edildiği süreçte kimlerin hangi yetkilerle, nasıl uygulama yaptıkları anlatılmaktadır. Ayrıca, bankaları yönetirken yasal otoritelerin getirdiği kısıtlar, risk yönetimi yaklaşımı altında faaliyetlere getirilen sınırlamalar ile bunların banka performansına etkileri anlatılır. Son bölümde ise rasyo analizleri yönteminin banka performansının değerlendirilmesinde nasıl rol aldığı örnekleme yoluyla incelenir.

Ders İzlenceleri

 • Aktif Pasif Yönetimi Nedir
 • Aktif Pasif Yönetiminin Etkenleri
 • APKO'nun Oluşumu
 • Aktif Pasif Yönetiminde Stratejiler
 • Aktif Pasif Yönetiminde Risk Yönetimi Faktörleri
 • APY uygulamalarında Özkaynaklar ve Sermaye Yeterliliği
 • Üst Yönetim Bilançoyu Nasıl Yönetir
 • Aktif Pasif Yönetiminde Rasyo Analizleri Yöntemi

E-BNK523 Mali Analiz Yöntemleri ve Kredilendirme Teknikleri

Mali analizin tanımı, amacı ve mali analiz sürecinde kullanılan mali tablolar hakkında bilgi verilmekte, mali analiz yöntemleri ile mali analiz kriterleri ilişki boyutu çerçevesiyle örnek olaylar kapsamında incelenmektedir. Mali tablolarda aktifleştirme ve makyajlamanın etkileri yanısıra mali tabloların analize uygun hale getirilmesi ve yorumlanması işlenmektedir. Kredi analizinde riskler, kredinin yapılandırılması süreci, kredi izleme ve sorunlu kredilerin yönetimi konuları incelenmektedir.

Ders İzlenceleri

 • Mali Analizin Tanımı, Amacı ve Mali Analiz Sürecinde Kullanılan Mali Tablolar
 • Mali Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmeleri, Dönem Kârının Dağıtımı, Konsolidasyon
 • Mali Analiz Yöntemleri; Dikey Analiz, Karşılaştırmalı Tablolar (Yatay) Analiz, Oran Analizi
 • Mali Analiz Metodolojisi
 • Bilanço ve Gelir Tablolarında İş Kolları Özellikleri Bakımından Gözlenen Farklılıklar
 • Bankacılıkta Kredi Riski ve Temel İlkeler
 • Kredi Riskinin Belirlenmesi; Sektör Riski, Firma Riski, Mali Risk
 • Kredinin Yapılandırılması
 • Kredinin İzlenmesi
 • Sorunlu Kredinin Teşhisi ve Yönetimi

E-BNK525 Bankacılık Hukuku

Mali sektör kapsamında yer alan bir tüzel kişilik olarak bankaları, bankaların faaliyet ve görevleri yanı sıra banka ortak ve çalışanlarının bağlantılı oldukları bankalarla ve müşterileriyle ilişkilerini düzenleyen hukuksal düzenlemeler “Bankacılık Hukuku” nun kapsamını oluşturmaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Bankacılık Hukukunun Kapsamını Oluşturan Düzenlemeler
 • Bankacılık Sektörünün Örgütsel Yapısı: BDDK, TMSF
 • TCMB, Kuruluş Birlikleri; Bankaların Kuruluşu, Yönetimi ve Çalışma Düzeni
 • Bankaların Kuruluşu ve Yönetimi
 • Bankaların Çalışma Düzenine İlişkin Bankacılık Kanununda Yer Alan
 • Bankaların Faaliyete Geçmesi ve Faaliyetlerine İlişkin Düzenlemeler
 • Bankaların Denetimi

E-BNK527 Banka Muhasebesi

Bankaların ana faaliyet alanlarının ve bunlara ilişkin muhasebe kayıt düzeninin öğretilmesi, bankacılık sektöründe kullanılan mali tabloların tanıtılmasıdır.

Ders İzlenceleri

 • Muhasebe Nedir? Temel İlkeleri, Uygulama Esasları
 • Bankalarda Tek Düzen Hesap Planı ve İşleyişi
 • Banka Muhasebesinin Prensipleri
 • Dönen Değerler
 • Krediler
 • Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler
 • Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar
 • Özkaynaklar
 • Gelir Hesapları
 • Gider Hesapları
 • Nazım Hesaplar
 • Banka Muhasebesinde Özellikli İşlemler

E-BNK531 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bankalarda müşteri ilişkilerini yönetirken en önemli faktörün "Önce İnsan" olduğu anlatılmakta, müşteri ilişkileri yönetiminin insan ilişkileri yönetimiyle sağlanabildiği irdelenmektedir. Ders içeriğinde bankacılıkta hizmetlerimizi sunarken etkili iletişimin ne kadar önemli olduğu, karşımıza çıkabilecek çeşitli farklı karakterdeki müşteri tiplerine karşı nasıl davranılması gerektiği; bütün bunların yanı sıra hizmet verenlerin bireysel karakter ve o anki ruh hallerinin hizmet kalitesine nasıl etki yarattığı çeşitli gerçek örneklerle anlatılmaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Tanışma, Ders içeriği, ödev ve projeler hakkındabilgi verilmesi
 • Müşteri Nedir? Müşteri ilişkileri Yönetimi Nedir?
 • Müşteri Hizmetleri Kavramı
 • Müşterilerle iletişim
 • Müşteriyi Tutma
 • Müşteri İlşkilerinin Ölçülmesi
 • Günümüzden örneklerle müşteri ilişkileri
 • Müşteri Sadakatinin Arttırılması
 • Sosyal medyada CRM
 • Toplam kalite yönetimi
 • Müşteriyle yüzyüze ve telefonda konuşma teknikleri
 • Müşteri Hizmetleri Kavramları
 • Müşteri Hizmet Kalitesi
 • Alışveriş sonrası müşteri

E-BNK551 Uluslararası Finansal Yönetim

Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Finans ve Uluslararsı Ticaret alanlarının oluşturdukları ulti disipliner bir alandır.

Ders İzlenceleri

 • Uluslararası finansın gelişimini hızlandıran nedenler
 • Avrupa para birimi
 • Döviz piyasalarının işleyişi
 • Döviz kurları ve uluslararası pariteler
 • Ddöviz kurlarının tahmini
 • Faiz ve döviz riskine karşı swap işlemleri
 • Döviz kuru riskine karşı döviz opsiyonları
 • Döviz kuru riskine karşı futures sözleşmeleri
 • Uluslararası sermaye bütçelemesi ve sermaye maliyeti
 • Uluslararası çalışma sermayesi yönetimi