MENU

E-MBA511 Pazarlama Yönetimi

Ders kapsamında pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlama bilgi sistemi, pazarlama araştırması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, hedef pazar, pazar Konumlandırması, pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler (mikro ve makro çevre), ürün kavramı ve ürün sınıflandırmaları, ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci, Marka ve yönetimi, dağıtım yönetimi, dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri, satış yönetimi ve kişisel satış, hizmetlerin yönetimi, reklam yönetimi, risk yönetimi, stratejiler konularına değinilecektir.

Ders İzlenceleri

 • Pazarlamaya Genel Bakış
 • Pazarlamanın Tanımı, Gelişimi ve Pazarlama Kavramları
 • Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü
 • Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi
 • Pazar Çeşitleri – Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları – Endüstriyel Pazarlar Uluslararası Pazarlar
 • Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Satış Tahmini
 • Büyüme Stratejileri
 • Pazarlama Karması – Ürün
 • Pazarlama Karması – Fiyat
 • Pazarlama Karması – Tutundurma/Pazarlama İletişimi
 • Pazarlama Karması – Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım
 • Hizmet Pazarlaması
 • Uluslararası Pazarlama

E-MBA502 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.

Ders İzlenceleri

 • Finansal Piyasalar Ve Finansal Sistem
 • Merkez Bankaları ve Piyasalar
 • Bankalar Arası Piyasalar
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasaları
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasaları
 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme
 • İstanbul Altın Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
 • Tezgâh Üstü Hisse Senedi Piyasaları
 • Uluslararası Finansal Piyasalar (Euro– Piyasalar)

E-MBA503 Bankacılıkta Risk Yönetimi

Bu dersin amacı kuruluşların ve bankaların karşı karşıya kaldıkların risklerin tanımını yapmak, bu risklerin yönetilmesi için kullanılan teknikleri incelemek. Ayrıca risk yönetiminde riskleri azaltma teknikleri ve risk haritalarının çıkarılması yöntemlerini inceleyerek başarılı bir risk yönetimi modelini oluşturmaktır.

Bankalarda Risk Yönetimi denilince, 2000’li yıllara girerken meydana gelen çeşitli iflas olayları, ülkelerde ve dünyada meydana gelen finansal krizlerin sonuçları nedeniyle banka yönetimlerinin önem vermeleri gereken çok önemli bir konu olduğu anlaşılmıştır.

Bu derste, bankaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için bankaların karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi, risklerden korunmak için neler yapılması gerektiği ve etkili risk yönetimi teknikleri anlatılmaktadır.

Bu bağlamda Basel II direktiflerinin bankacılık kurallarına etkileri incelenmektedir. Ayrıca Türk Bankacılık Sistemi ve dünya bankacılığında risk yönetimi kavramına giren çeşitli uygulamalar örneklenmektedir. Bu sayede öğrenciler risk yönetiminde başarılı olmak için yapılması gereken işler hakkında genel bilgi ve beceri kazanmaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Riskin Tanımı, Risk Yönetiminin Temel Kavramları
 • Risk Yönetiminin Hedefleri, BASEL I, BASEL II ve BASEL III Getirdikleri
 • Bankaların Karşı Karşıya Kaldığı Risklere Genel Bakış ve Örnekler (I)
 • Bankaların Karşı Karşıya Kaldığı Risklere Genel Bakış ve Örnekler (II)
 • Bankalarda Risk Yönetimi Raporlama ve Uygulanma Yöntemleri – Risk Komitesi, Risk Belirleme Çalışmaları
 • Bankalarda Likidite Riskinin Önemi ve Yönetimi
 • Bankalarda Piyasa Riskinin Yönetimi (I) - Genel Uygulama
 • Bankalarda Piyasa Riskinin Yönetimi (II) – Faiz Riski Kur Riski Yönetimi
 • Bankalarda Kredi Riskinin Önemi ve Uygulama Usulleri
 • Bankalarda Sermaye Yeterliliğinin Hesaplanması ve İçsel Sermaye Değerlendirme Sistemi (İSEDES)(I)
 • Bankalarda Sermaye Yeterliliğinin Hesaplanması – Sektör ve Banka Verilerinin İncelenmesi
 • Anlatılan Konulardaki Risk Yönetimi Usullerinin Uygulamasının Bir Banka Risk Raporları – Çeşitli Makaleler ve Gazete Haberleri üzerinde İncelemeler
 • Bankalarda İç Sistemler ve Operasyonel Risk Yönetimi
 • Başarılı Risk Yönetimi için Bankalarda En İyi Uygulamalar Yönetmelikleri

E-MBA504 İşletme Ekonomisi

Etkili ve verimli yönetilen işletmeler rekabetçi ortamda daha başarılıdırlar. İşletmelerin verimli yönetilmesi işletme ekonomisi temellerine dayanır. Çalışma konuları farklı olsa da işletmelerin ortak yanları ve ortak sorunları bulunur. İşletme ekonomisi bu ortak yanları ve sorunları ortaya çıkaracak ilke, kural ve yöntemleri araştırarak nasıl hareket etmesi gerektiğini saptamaya çalışır. Bu kapsamda kuruluşundan yaşantısı sona erinceye kadar işletmede oluşacak alım, ticaret, finansman gibi ekonomik olayların tüm yönleri ile incelenmesi işletme ekonomisinin ana ilgi alanını oluşturur. İşletme ekonomisi; genel ekonomi, davranış bilimleri, istatistik ve matematik ile yakından ilişkilidir.

Ders İzlenceleri

 • İşletme Ekonomisine Giriş ve Kavramlar
 • İşletme Ekonomisi ve Kapsamı - İşletme Ekonomisinin Diğer Bilim Alanları ile İlişkisi
 • İşletme Çeşitleri ve İşletmenin Büyümesi - Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler
 • İşletme Büyüklüğünün Belirlenmesi - İşletmenin Kuruluşu
 • Yönetim - İşletmenin Kaynaklarını Yönetmek
 • Yönetim - İşletme İşlevlerini Yönetmek
 • Üretim, Üretim Yönetimi ve Üretim Sistemleri
 • Üretim Sürecinin Tasarımı, kurulumu ve İşletimi
 • Malzeme ve İşçilik Yönetimi
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 • Ar-Ge ve Kalite Yönetimi
 • Muhasebe
 • Finansman
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

E-MBA505 Vergi Hukuku

Vergi hukuku dersi; verginin tanımı, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, yorumlanması, vergi hukukunun dalları, vergilendirme süreci (tarh-tahakkuk-tebliğ-tahsil), vergi borcunun sona ermesi, vergi idaresi, vergi suç ve cezaları, vergi yargısı gibi genel hükümler konularını içermektedir.

Ders İzlenceleri

 • Vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri,dalları, vergi hukukunun yasamadan doğan kaynakları
 • Vergi hukukunun yürütmeden doğan kaynakları, yargı organından doğan kaynakları, doktrin ve örf ve adetten doğan kaynaklar
 • Vergi kanunlarının zaman, yer ve anlam bakımından uygulanması, verginin tarafları
 • Vergi ve diğer kanunlarda geçen vergi sorumluları (vergi kesenlerin sorumluluğu, kanuni temsilcilerin sorumluluğu, karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu, KDV sorumluluğu vs.)
 • Mükellefin ödevleri (bildirimler, defter tutma, belge düzenine uyma, beyanname verme, elektronik cihaz kullanma, vs)
 • Vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olay, verginin matrahı, matrahın hesaplanma yöntemleri
 • Verinin tarh, tarh usulleri, verginin tebliği, verginin tahakkuku
 • Vergi borcunun sona ermesi, ödenmesi,tahsili, cebri icra yoluyla tahsil, zamanaşımı (tahsil-tahakkuk zamanaşımı), takas, vergi alacağının güvence altına alınması
 • Vergi hukukunda süreler, vergi idaresi, vergi idaresinin bilgi edinmesi
 • Vergi suç ve cezaları, cezalarla ilgili ortak kurallar
 • Vergi ziyaı, genel usulsüzlük, özel usulsüzlük, kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlali, mükellefin özel işlerini yapma suçları
 • Uzlaşma
 • Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
 • Vergi yargısı, görevli ve yetkili mahkeme, ispat, olağan ve olağanüstü kanun yolları

E-MBA501 Blog

Ders kapsamında sosyal medyanın tanımı, geleneksel medyadan farkları, iş dünyası, siyaset, gündelik yaşam gibi farklı alanlarda kullanımı, blog kavramı, blog oluşturma kuralları, blog trafiğini arttırmada kullanılacak yöntemler, blogdan gelir- kazanç sağlama teknikleri gibi konulara değinilecektir.

Ders İzlenceleri

 • Sosyal Ağ, Sosyal Medya Gelişimi ve Etkileri
 • Sosyal Medya
 • Blog Nedir?
 • Crowdsourcing
 • Blog Çeşitleri ve Blogosfer
 • Etkili Blog Oluşturma Kuralları
 • Blog Oluşturma Araçları
 • Blog Açılışı (Wordpress, Blogger, Blogcu vb.)
 • Blog Hazırlanması ve Yazımı
 • Bloglarda Ziyaretçi Trafiğini Arttırma
 • Blog Gelir ve Kazanç Stratejileri
 • Blog ve İş Dünyası
 • Ticari Kullanım Teknikleri

E-MBA512 Finansal Muhasebe

Ders, muhasebede yapılan işler ve muhasebenin fonksiyonlarından başlayarak, genel muhasebenin tanımın yapılması, muhasebe kayıt sisteminin anlatılarak tekdüzen hesap planında yer alan hesapların açıklanması, mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ve ilgili kısımlarda uluslararası muhasebe standartları konularını içermektedir.

Ders İzlenceleri

 • Muhasebede yapılan işler, muhasebenin fonksiyonları, muhasebenin tanımı, muhasebenin temel kavramları, muhasebenin temel eşitliği.
 • Muhasebenin Temel Kavramları, Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Muhasebenin türleri, muhasebenin türleri, Dünyada ve Türkiye'de Muhasebe Standartları Çalışmaları, Finansal Tablolar ve Temel Finansal Tabloların Düzenlenme İlkeleri
 • Gelir Tablosu ilkeleri, Bilanço ilkeleri
 • Muhasebede kullanılan defter ve belgeler, defter tutmanın amacı, Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari defterler
 • Muhasebe süreci (açılış kaydı, dönem için işlemlerinin kaydı, genel geçici mizanın düzenlenmesi, envanter ve envanter kayıtları, kesin mizanın düzenlenmesi, bilanço ve gelir tablolarının
 • düzenlenmesi, kapanış kaydı), muhasebe eşitliği ve hesapların işleyiş biçimi
 • Tekdüzen hesap çerçevesi, bilanço hesapları ve işleyişi, dönen varlıklar; kasa hesabı ve işleyişi
 • Alınan çekler, Bankalar, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, Diğer Hazır Değerler Hesaplarının İşleyişleri ve Örnekler
 • Hisse senetleri, Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları, Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesapları, Katma Değer Vergisi, Ticari Alacaklar Hesap Grubu
 • Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Hesap Gruplarının İşleyişi
 • Stoklar Hesap Grubu, Sürekli envanter, Aralıklı envanter yöntemleri, Diğer dönen varlıklar hesap grubu, Duran varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu, Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Kayıt Yöntemleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubu, Pasif Karakterli Hesaplar Ve İşleyişleri (mali
 • Borçlar, Ticari Borçlar Hesap Grubu)
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklar. Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hesapları ve Maliyet Hesapları.

E-MBA513 Yönetim Organizasyon

Yönetim ve organizasyon dersi tüm ekonomik ve sosyal amaçlı örgütlerde söz konusu amaçlara erişmek için başta çalışan insanlar olmak üzere tüm üretim faktörlerini ve parasal imkanları etkili ve verimli çalıştırmakla ilgili bütün faaliyetleri kapsar. Bu çabalar, planlama yanında örgütleme, liderlikyapma, motive etme yapılan faaliyetlerin birbirleriyle koordine edilmesi ve elde edilen sonuçlarla amaçlanan faaliyetlerin birbirleriyle karşılaştırılması ve kontrolu süreçlerini de içerir. Bu ders, aileden devlet yönetimine kadar özel ve resmi bütün kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının başındaki tepe yöneticileri ve her kademeden diğer yöneticiler için bilinmesi ve öğrenilmesi gerekli konuları içermektedir.

Ders İzlenceleri

 • Yönetim Anlayışı
 • Yönetim Düşüncesinin Kısa Tarihi
 • Sanayileşme Hareketi ile Başlayan Yönetim Anlayışı
 • Yönetimlerin Etkilendiği Alanlar
 • Klasik Yönetim Anlayışı ve Yenilenmesi
 • Yönetimde Bürokratik Anlayış
 • Yönetimde İş Oluşturma
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Yönetimlerin Türev İşlemleri
 • Yöneticilerin Etik Değerleri

E-MBA521 E-Ticaret

Bu derste, dijital dünya ve e-ticaretin tanıtımı, e-ticaret yapma sebepleri, e-ticaret türleri, e-ticarette planlama ve e-pazarlama konularına değinilecektir.

Ders İzlenceleri

 • E-Ticaret Tanımı ve Kapsamı
 • E-Ticaret Modelleri ve Portalleri
 • E-Ticaret Türleri
 • E-Ticaret Türleri
 • E-Pazarlama
 • İzinli Pazarlama
 • Sosyal Ağlar ve E-Ticaret
 • E-Ticaret Planlaması
 • E-Ticaret Uygulamaları
 • E-Ticaret Uygulamaları
 • E-Ticarette Güvenlik ve Ödeme Sistemleri
 • E-Ticarette Muhasebeleştirme ve Vergilendirme

E-MBA522 İstatistiksel Analiz ve Karar Verme

İstatistiksel Analiz ve Karar Verme Dersi;belirsizlik altında karar vermeyi sağlayan teknik ve yöntemler bütününün öğretilmesidir.

Ders İzlenceleri

 • Temel İstatistik Bilgisi
 • Olasılık ve Olasılık Dağılımları
 • Tahmin ve Hipotez Testleri
 • Excel'de İstatistik - 1
 • Basit Doğrusal Regresyon
 • Excel'de İstatistik - 2 (Regresyon Analizi)
 • Çoklu Doğrusal Regresyon
 • Karar Verme
 • Matematiksel Programlama ve Karar Verme

E-MBA523 Finansal Yönetim

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların, sermayenin belirlenmesi, sağlanması ve sağlanan fonların uygun varlıklara yatırılarak yönetilmesidir.

Ders İzlenceleri

 • Finansal Piyasalar Ve Finansal Sistem
 • Merkez Bankaları ve Piyasalar
 • Bankalar Arası Piyasalar
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasaları
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasaları
 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme
 • İstanbul Altın Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
 • Tezgâh Üstü Hisse Senedi Piyasaları
 • Uluslararası Finansal Piyasalar (Euro–Piyasalar)

E-MBA531 Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim, işletme ve kurumların, seçtikleri iş alanında hedeflerine ulaşmaları için kullanmaları gereken yöntemlerle ilgilidir. Strateji, yönetim ve planlama bu dersin ana eksenleridir. Strateji, planlama ve yönetim konuları, işletmelerin mevcut durumları (misyon), gelecekte olmak istedikleri yer (vizyon), bu amaç ve hedefe ulaşmak için belirledikleri çalışma değerleri, kurumsal-iş-işlevsel stratejilerle ilgilidir. Dersimizde bu konular aşamalı ve bütünleşik olarak anlatılmaktadır.

Ders İzlenceleri

 • Tanımlar
 • Strateji Geliştirme Yaklaşımı
 • Strateji Geliştirme Süreci
 • Stratejik Geliştirme Neleri İçerir?
 • Model Oluşturmak
 • Beyin Fırtınası
 • Çevre Analizi
 • Entelektüel Sermaye Yönetimi
 • Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim
 • Stratejik Alternatif Seçimi
 • Stratejik İzleme ve Kontrol Sistemleri
 • Stratejik Yönetimde İleri Düzey Teknikler