Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları:
Üniversitelerin “Çocuk Gelişimi Lisans Programlarından” mezun olan bireylerin, İstanbul Okan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na başvurmaları uygundur.

Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim, Okul Öncesi Öğretmenliği ve “Enstitü Yönetim Kurulu” kararı ile uygun görülen diğer lisans programlarından mezun olan bireyler bilimsel hazırlık programını tamamlamaları koşulu ile tezli yüksek lisans programına kabul edilir.

“Tezli Yüksek Lisans” programına başvurabilmek için adayların, lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 olmak üzere lisans diplomasına, “Eşit Ağırlık” puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları ve mülakat sınavından başarılı olmaları gerekir.

Adayların genel başarı notu ALES notunun %50’si, mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak toplam puan hesaplanır.

Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Yapmak için Gerekli Belgeler:

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği,
 • ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi (Eşit Ağırlık” puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanı),
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdikli / mezun olunan üniversite onaylı örneği (Lisans not ortalamasının 4lük sistemde en az 2.5 olması)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdanı örneği,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları:
Üniversitelerin “Çocuk Gelişimi Lisans Programlarından” mezun olan bireylerin, İstanbul Okan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na başvurmaları uygundur.

Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim, Okul Öncesi Öğretmenliği ve “Enstitü Yönetim Kurulu” kararı ile uygun görülen diğer lisans programlarından mezun olan bireyler bilimsel hazırlık programını tamamlamaları koşulu ile tezsiz yüksek lisans programına kabul edilir.

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuru Yapmak için Gerekli Belgeler:

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği,
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdikli / mezun olunan üniversite onaylı örneği (Not ortalaması 4lük sistemde en az 2.5 olması),
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdanı örneği,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi “Yüksek Lisans Başvuru Formu”nu doldurmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Yapma Koşulları
“Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” na devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan başvuru koşullarınıyerine getirerek “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı” na geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

 • ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi (Eşit Ağırlık” puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanı).
 • Birinci yarıyılın sonunda tezsiz programdan en az 3 ders alıp başarılı olması.
 • İlk yarıyıl not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 ve yukarı düzeyde olması.
 • Tezsiz YL programından Tezli YL programına geçiş için başvurular, öğrencinin programa kayıt yaptırdığı birinci yarıyılın sonunda yapılır. Bu süreyi geçirenler geçiş yapamazlar.
 • Tezsiz YL programından Tezli YL programına geçiş için sadece bir kez başvurulabilir.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.

Kontenjanımız 20 kişiliktir.
Eğitim, Mecidiyeköy ve Kadıköy yerleşkelerinde yapılacaktır.