Program Eğitim Amacı / Program Çıktıları

MENU
İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Programımızdan mezun olan mühendislerin yakın bir gelecekte (mezuniyetlerini takiben 3-5 yıl içerisinde) erişmelerini beklediğimiz kariyer hedefleri kurumumuz özgörevleri doğrultusunda aşağıda tanımlanmıştır.

Eğitim Amaçlarımız:

1. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında saha mühendisi ve tasarım mühendisi olarak görev alırlar.
2. İnşaat taahhüt işlerinde yüklenici olarak görev üstlenirler.
3. Şantiye yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında rol alırlar.
4. İnşaat Mühendisliği’nin farklı anabilim dallarının yanı sıra Akıllı Ulaşım Sistemleri, Patlayıcı Mühendisliği, Kentsel Dönüşüm, Yapay Zeka Mühendisliği gibi yeni ve yenilikçi alanlarda lisansüstü çalışmalar yaparlar.

İnşaat Mühendisliği Program eğitim amaçlarına ulaşabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsayan program çıktıları aşağıda belirtilmiştir.

Program Çıktılarımız:
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.