Programın Amacı

MENU

Mekatronik Mühendisliği Doktora Programına gereksinim duyulmasının temel nedenleri aşağıda üç alt başlık altında sunulmuştur:

I) Teknolojik gelişme karşısında endüstrinin AR-GE için uzman eleman ihtiyacı: Yeni yatırım projeleri ile yurda giren ileri teknoloji ürünleri, mekanik yapı yanında giderek daha karmaşık ölçme – kontrol ve değerlendirme çevrimleri içermektedir. Bu sistemler artık neredeyse tamamen bilgisayar / mikroişlemci temelli olmakta, ayrıca gerek kendi içinde gözlem ve envanter tutan, gerekse çevre birimleri ile hiyerarşik biçimde bilgi alışverişini sağlayan bilişim öğeleri (donanım ve yazılım) ile donatılmaktadır. Bu sistemlerin üretim koşullarına göre ayarlanması, programlanması ve optimum koşullarda işletilmesi, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği hatta kontrol mühendisliği kavramlarına dayanan özel bir formasyonu gerektirmektedir. Örneğin üretim sisteminde robot kullanılması yukarıda anlatılan gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı ile bu gereksinime cevap verecek uzman mühendisler yetiştirilecek ve ileri teknoloji ürünlerinin yurt içinde etkin biçimde işletilmesi için nitelikli insan kaynağı sağlanacaktır.

II) Türk Endüstrisinin yeni üretim sistemi ve yeni ürün geliştirme ihtiyacı: Yurt dışından ithal edilen üretim sistemlerinin işletilmesinden çok daha önemli bir neden, özellikle uluslar arası pazarlarda rekabet edebilen Türk firmalarının artık yurt dışından lisans ve bilgi transferi yapamamaları, ve bu durum karşısında kendi özgün teknolojilerini geliştirme ihtiyacını duymalarıdır. Son beş yılda TÜBİTAK ve TTGV tarafından desteklenen, ödül verilen endüstriyel AR-GE projeleri arasında Mekatronik özellikler taşıyan sistem ve ürünler dikkati çekmektedir.

III) Yenilik, yeni kavram geliştirme, inovasyon gereksinimi: Bilimsel araştırma – geliştirme sonuçlarının gecikmeksizin uygulamaya yansıtılması yanında yeni tasarım ilkeleri, yeni algılama ve bilgi işlem teknolojileri, sistemin başarımını her zaman en üst düzeyde tutabilecek yeni kontrol ve işletim felsefeleri çağımızın en önemli rekabet unsurunu oluşturmaktadır. Mekatronik sistemlerin tasarımı, gerçekleştirilmesi ve işletimi, donanımdan çok yazılım temelli olduğundan her türlü yeni kavram ve uygulamaya son derece esnek biçimde imkan vermektedir. Mekatronik Mühendisliği Doktora programının 'yenilik yaratan' uzman mühendisler yetiştirmesi ülkemizin teknolojik rekabet unsurlarını önemli ölçüde arttıracak, Türk endüstrisinin giderek bilgi yoğun ve katma değeri yüksek ihracat ürünlerine yönelmesi sağlanacaktır.

Üstteki bilgilerin ışığında Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı’nın amacı mezunlarına aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmak olarak nitelenebilir.

a) Mühendislik problemlerinin çözümüne mekatroniğin disiplinler arası sinerjik yaklaşımını uygulayabilme bilgi ve becerisi,
b) Mekatronik yaklaşımını kullanarak mekatronik ürünler ve sistemler tasarlayabilme becerisi,
c) Var olan ürün ya da süreçleri mekatronik yaklaşımıyla analiz edip geliştirebilme bilgi ve becerisi,
d) Etkin iletişim kurabilme ve diğer disiplinlerle takım çalışması yapabilme becerisi,
e) Mühendisliği etik prensiplere uygun olarak yerine getirme anlayışı,
f) Yerel ve küresel sosyoekonomik etkilerin farkında olarak teknolojiyi kullanma anlayışı,
g) Yaşam boyu öğrenimin gerekliliğini bilme ve yerine getirme yaklaşımı.