Mevzuat

MENU

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1
Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
Bu Yönetmelik, İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3
Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

II. BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
Madde 5

Merkezin amacı; Üniversitede yürütülmekte olan internet destekli eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların ve bireylerin uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde ve kariyer yönetiminde e-öğrenme/m-öğrenme ve iptv gibi yeni teknolojilere dayalı ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye/ m-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara ve bireylere aktarmak, uzaktan eğitime yönelik yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
Madde 6
Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,
c) Üniversite içindeki ve dışındaki projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek veya temin etmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,
d) Uzaktan öğretimdeki çeşitli yöntemlerle Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında veya Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak; seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve sertifika programları düzenlemek, anketler yapmak, yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek,
e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

III. BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
Madde 7
Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
Madde 8
Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

Müdürün Görevleri
Madde 9
Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu
Madde 10
Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşme
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 11/A
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya Merkezin faaliyet alanlarına katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından görevlendirilen en az yedi en çok on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında ve Müdürün daveti üzerine çoğunluk şartı aranmaksızın yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulunmaktır.

IV. BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
Madde 12
Merkezin akademik idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
Madde 13
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14
Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.