Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Günümüz dünyası ülkelerin birbiriyle sıkı ve kapsamlı ilişkilerinin olduğu, karmaşık ve rekabetçi bir yapıya sahiptir. Önümüzdeki Sanayi Devrimi 4.0 ise bu durumu daha da güçlendirmektedir. Teknolojik gelişmeler anılan süreçte robotların giderek işgücünde söz sahibi olacağını işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemin gerektirdiği iş gücü otomasyon ile dijital ve enformatik iş tanımlarının gerekli kıldığı analitik beceriye ve teorik bilgi donanımına sahip olmalıdır.

Yukarıda tanımlanan dünyanın merkezinde ekonomi ve finans vardır.Ekonomi üretim, tüketim ,dağıtım ve doğal çevrenin korunması ile ilgili süreçleri,karar alıcıların ilişkilerini açıklar.Ekonomi sosyal bir bilimdir ama kantitatif teknikleri kullanır.Ekonomi finansın temelini oluşturur.Finans ise ekonominin güncel hayatta parayla ifade edilmiş şeklidir.Finans ekonomik birim ve kararların parasal yönüdür.Dolayısıyla biri olmadan diğerini düşünmek mümkün değildir,ekonomi ile ilgili karar alırken finansa , finans ile ilgili karar alırken ekonomiye gerek vardır.

Finans sektörü, özellikle ekonomi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak gelişen ama nicelik olarak yarattığı değer bakımından daha büyük çarpanlarla ifade edilebilecek bir sektördür. Son yıllarda, dünya ekonomisinde finansal piyasalardaki işlem hacminin parasal tutarı, mal ve hizmet piyasalarında gerçekleşen işlemlerin parasal tutarının kat kat üzerine çıkmıştır. Finansal piyasaların gösterdiği bu özerk gelişim ve bütünleşme ulusal ekonomilerin işleyişini derinden etkilemiştir. Bu anlamda finans alanı interdisipliner bir yapı göstermekte olup ekonomi alanı ile birlikte ortak bir eğitim-öğretim programında bütünleştirilmesi ve yapılandırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Son yıllarda hız kazanan küreselleşme sürecinin, bir yandan finansal piyasaların hacmini, diğer yandan finansal araçlardaki çeşitliliği giderek arttırdığı gözlemlenmektedir. Teknolojik gelişmeler göreli olarak kapalı bir ekonomi varsayımı altında oluşturulan geleneksel ekonomi teorisinin çerçevesini zorlayarak ulusal gelirin, istihdamın, büyümenin para ve maliye politikalarının belirlenmesine ilişkin teorilerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Tüm bu gelişmeler, finansal faaliyetler ile bu faaliyetlerin ekonomi teorisi ve politikası üzerindeki etkilerini bilimsel açıdan ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu gereksinim de ancak ekonomi ve finans teorisi ile nicel yöntem ve bunlara ilişkin reel sektör uygulamalarından oluşan dengeli bir program olan Ekonomi ve Finans bölümü ile karşılanmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi bünyesinde bulunan, İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü’nün isim olarak daha çok uygulamalı bilimler yüksekokulu içeriğine sahip olduğu yanılgısı ve öğrencilerin (muhtemel ve cari) bu durumun iş olanaklarını sadece bankacılık sektörü ile sınırlandıracağı algısı isim değişikliğini gerektirmiştir. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle finansal inovasyonu hız kesmeden sürdüren finans sektörü, gittikçe karmaşıklaşan ekonomik yapının en dinamik unsuru olmaya devam etmektedir. Bu bakımdan ‘Ekonomi ve Finans’ bölüm isminin ‘Bankacılık ve Finans’ bölüm isminden daha kapsayıcı nitelikte olduğu düşünülmüştür.2017 Sonbahar’ından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü Ekonomi ve Finans Bölümü olarak yoluna devam etmektedir.

Risk yönetimi ve türev piyasaları, bankacılık, sigortacılık, davranışsal finans, girişimcilik finansmanı, yatırım analizi ve yönetimi, uluslararası finansal piyasalar vb. konular ekonomi ve finans ana başlığı altında her biri ayrı uzmanlık gerektiren birer alan haline dönüşmüştür. İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü bu alanlarda artan kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilecek uzmanları yetiştirecek bir program olarak tasarlanmıştır.

Küresel krizin sonucu olarak risk yönetiminin öneminin artması, yeni muhasebe standartlarının uygulamaya başlanması sonucu kurumsal finansal yönetim ilkelerinin önem kazanması, bankacılık sektöründe önümüzdeki yıllarda istihdam edilecek personel sayısının artması, bireysel emeklilik ve sigorta sektörlerinde analiz yapabilme kapasitesine sahip kalifiye personel ihtiyacının gerek kamu gerek özel sektörde şiddetlenmesi, İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde verilen eğitimin önümüzdeki dönemde geçerliliği ve gerekliliği hakkında fikir vermektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Ekonomi ve Finans Bölümü lisans programı ekonomi, muhasebe ve hukuk temelleri üzerine kurulu, yukarıda belirtilen finans uzmanlık konularını ağırlıklı olarak kapsayan derli toplu, bir başka deyişle, kompakt bir program olarak tasarlanmıştır.

Mezunumuzun kariyerinde ve hayatındaki başarılarının, bölümümüzün ve programımızın gerçek akreditasyonu olduğu gerçeğine ve öğrenci odaklı ve iş hayatına entegre programımızla yetkin profesyoneller yetiştirmenin önemine inanıyoruz.