Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Değerli Arkadaşlar,

Küreselleşme ile birlikte tüketicilerin satın alma alışkanlıkları hızla değişmiş ve gelişmiştir. Günümüzde pek çok şirket farklı ürünleri eş zamanlı olarak ve daha düşük fiyatla pazara sunabilmek için birbiriyle kıyasıya bir rekabet halindedir.

Tedarik zinciri söz konusu ürünlerin tasarım aşamasından tüketim aşamasına kadar olan bütün ömür devrini kapsayan faaliyetler dizisidir. Bununla birlikte her ürün için tedarik zinciri stratejisi farklıdır. Bu faaliyetlerin planlanması, birbiri ile uyumlaştırılması, icrası, takip ve kontrolü tedarik zinciri yönetiminin ilgi alanını oluşturmaktadır. Endüstrileşmenin sürekliliği, ticari serbestleşmeler ile örgütlenmeler, teknolojinin her iş kolunda yer edinmesi ve en temelde pazarın gitgide büyüyor olması, başarılı tedarik zinciri yönetimine duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Lojistik ise müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün ve hizmetin başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin, etkin ve verimli bir şekilde akışı ve depolanmasının sağlanması için yapılan planlama, uygulama ve kontrol işlemleridir. Ülkemizde lojistik şirketlerinin geçmişte taşımacılık sektöründe faaliyet göstermeleri nedeniyle lojistik genellikle taşımacılık olarak değerlendirilmiştir. Fakat lojistik, taşımacılığın yanında depolama, paketleme, gümrükleme, sigortalama ve katma değerli hizmetler gibi birçok farklı faaliyeti içermektedir.

Günümüzde tedarik zinciri ile lojistik kavramları son derece önemli hale gelmiştir. Bunda artan küreselleşmenin etkisiyle ticaretin kolaylaşması ve serbestleşmesi oldukça etkili olmuştur. Tedarik zinciri ile lojistik kavramları birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir ve söz konusu alanlarda en önemli sorunlarından biri sektördeki eğitimli personel eksiğidir.

Sektör ile bütünleşik hedeflere ulaşmayı amaç edinmiş olan Okan Lojistik ve Taşımacılık verdiği kaliteli eğitim sayesinde, sektör ile akademi iletişiminin güncel tutulmasını sağlayarak, birçok farklı aktiviteler vasıtasıyla öğrencilerini iş dünyasına daha da yakınlaştırmaktadır. Okan Lojistik ve Taşımacılık girişimcilik ve yenilikçiliği temel program çıktısı olarak kabul etmekte ve öğrenmeyi öğrenmiş mezunlar yetiştirmektedir. Bölüm programlarında çağdaş ve teknolojik eğitim yöntemleri yaygın bir şekilde kullanılmakta, İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça ve Arapça dillerini de öğrenme imkânı sunulmaktadır. Girişimcilik dersleri ile iş kuracak öğrencilere başlangıç sermayesi sağlanmaktadır. Tüm bunların yanında aşağıda sıralananlar Okan’da Tedarik Zinciri ve Lojistik eğitimi almak için yeterli olacak nedenlerden sadece bir kaçıdır.

 • Tedarik zinciri ve lojistik sektörüne yönelik program ve ders içeriği,
 • Tedarik zinciri ve lojistik sektöründe alanında uzman hocalar,
 • Tedarik zinciri ve lojistik sektörüne yönelik proje ve araştırmalar,
 • Mezuniyet öncesi son dönemde sektörde çalışma,
 • Tedarik zinciri ve lojistik sektöründe operasyona yönelik zorunlu staj,
 • Tedarik zinciri ve lojistik sektöründen profesyonellerin katıldığı panel ve oturumlar,
 • Tedarik zinciri ve lojistik sektörüne yönelik teknik geziler,
 • Yurt dışı üniversitelerde bir veya iki dönem eğitim,
 • Tedarik zinciri ve lojistik alanında yurt dışı stajı,
 • Tedarik zinciri ve lojistik sektöründe sınırsız yurtiçi gönüllü staj,
 • Tedarik zinciri ve lojistik alanında mesleki danışmanlık,
 • Tedarik zinciri ve lojistik alanında kariyer danışmanlığı.

Okan’da verilen Lojistik ve Taşımacılık eğitiminin yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle, bölüm mezunları çok çeşitli alanda kısa zamanda iş bulabilmektedir. Okan Lojistik ve Taşımacılık mezunlarının çalışabileceği yerlerden bazıları; kamu ve özel sektörde; uluslararası taşımacılık, dağıtım, depolama ve gümrükleme bölümleri, ithalat ve ihracat firmaları, üretim firmaları ya da fabrikalarda dış ticaret, hava kargo, deniz kargo, finans ve lojistik departmanlarıdır. Söz konusu bölümlerde mezunlar Tedarik Zinciri Yöneticisi, Satın Alma Uzmanı, Stok ve Envanter Yöneticisi, Lojistik Yöneticisi, Müşteri İlişkileri Yöneticisi, İş Geliştirme Uzmanı gibi birçok farklı pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Tüm bunların yanında Okan Lojistik ve Taşımacılık olarak sektörde birçok alanda işbirliği yaptığımız işletmelerden bazıları aşağıdadır.

İşletmeler açısından stratejik bir fonksiyona dönüşen Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında Okan Lojistik ve Taşımacılık’ta eğitim almak geleceğe yönelik olarak yapılan çok önemli bir yatırımdır.

Bu kapsamda en kısa zamanda tanışmak ümidiyle hepinize gelecek hayatınızda başarılar dilerim.

Galeri