Amaç ve Hedefler

MENU

Eğitim alanında Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç: Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu eğitim içeriği ve eğitim yöntemleri kullanarak mesleki etik değerleri benimsemiş, topluma sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alan, iletişime açık, topluma ve bireylere sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte ve yeterlilikte mesleki bilgi, beceri ve tutuma sahip, nitelikli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra bilimsel araştırma ilkelerini benimsemiş, çağın gerektirdiği güncel bilgi ve teknolojiye ulaşabilen; hekimler yetiştirmektir.

İstanbul Okan üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan hekimler;

 • Molekül, hücre, doku ve sistemler açısından insanın doğal mekanizmasını, gelişimini ve temel yapısını tanımlar.
 • İnsan vücudundaki anormal yapı ve mekanizmaları inceler, bilimsel araştırmalara dayalı bilgi ile açıklayabilir, bireylerin çevreleriyle olan etkileşimini göz önüne alarak hastalıkların nedenini değerlendirir.
 • Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
 • Toplumdaki yaygın hastalıklar için etkili yöntemler kullanarak ve bilimsel veri temelinde ilk aşama tedaviyi sağlar.
 • Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını bilir ve yapar.
 • Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 • Ulusal Sağlık sisteminin yapı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 • Yasal sorumlulukları ve etik kuralları tanımlar.
 • Güncel tıp literatürüne erişebilmek ve iletişim kurabilmek için en az bir yabancı dili iyi derecede bilir ve bilimsel çalışmaları değerlendirirken istatistik ve çeşitli bilgisayar programlarını kullanır.
 • Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
 • Tanı ve tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
 • Acil durumlarda hastaların tedavisi ve ihtiyaç durumunda hastanın naklini gerçekleştirir.
 • Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır,
 • Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar.
 • Bilimsel projeler üretir, bilimsel toplantılara katılır ve bu toplantıların organizasyonunu sağlayabilir.
 • Öncelikli görevlerinin, insan yaşamını ve sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu benimseyecekler, sağlık alanında ekip çalışmasını önemseyecekler, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olacaklar, meslektaşları ve sağlık personeli ile olan ilişkilerinde, meslek etiği kurallarını göz önünde bulundurur.
 • Mesleklerini yaparken tıp etiğinin tüm ilkelerini gözetecekler, hasta ve yakınlarına sağlık durumu ile ilgili doğru bilgi vermenin ve hastalara yapılacak her türlü girişimde bilgilendirilmiş onamlarını almanın önemini kavrayacaklar, hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve tüm paydaşları ile dürüst ve etkili iletişim kurmanın öneminin farkında olacaklar ve hasta haklarına saygı gösterir.
 • Bilimsel ve eleştirel düşünme yaklaşımını benimseyecekler, hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgilerini güncellemesi gerektiğinin bilincinde olacak; acil durumlarda hekim olarak müdahale edebilme sorumluluğunu taşır.

Hizmet Alanında Hedeflerimiz:

 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve sağlık problemlerinin çözümüne odaklanan projeler geliştirmek ve uygulamak
 • Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla, birey, aile ve özel ihtiyaçları olan gruplara yönelik sağlık eğitimi yapmak,
 • Koruyucu, tedavi edici ve sağlığı geliştirmeyi hedefleyen bütüncül bir anlayış ile sağlık hizmeti sunmak.
 • Sunulan sağlık hizmetleriyle hasta memnuniyetini ve hizmet kalitesini yükseltmek,
 • Toplum sağlığının iyileştirilmesi ve korunmasında farkındalık oluşturabilen, duyarlı, etik ilkeleri benimsemiş ve nitelikli hekimlerin yetiştirilmek.
 • Tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile iletişim ve memnuniyet sağlayabilmek

Araştırma Alanında Hedeflerimiz:

 • Dünyadaki ve ülkemizdeki saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için öğretim üyesi başına düşen nitelikli bilimsel yayın ve atıf sayısını artırmak,
 • Ulusal/uluslararası düzeyde proje ve patentler üretmek,
 • Araştırma alanında diğer kurumlar ve sanayi alanı ile işbirliği yapmak.
 • Fakültemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin birlikte araştırma, bilimsel proje ve yayın yapmasını teşvik etmek.