Kariyer ve Yaşam Programı

MENU

Üniversitemiz, “İş Yaşamına En Yakın Üniversite” felsefesiyle eğitim ile iş dünyası arasında köprü oluşturmayı, öğrencilerini global dünyanın ve iş hayatının gereksinimlerine uygun entelektüel birikim, bilgi ve becerilerle donatarak çağdaş iş yaşamına hazır bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstanbul Okan Üniversitesi, bu hedef doğrultusunda öğrencilerine, hazırlık sınıfından başlayarak mezuniyetlerine kadar iş yaşamında başarı için gerekli olan sosyal, kültürel ve profesyonel becerileri kazanabilecekleri “Kariyer ve Yaşam Programı”nı uygulamaktadır.

Bu program, öğrencilerimizin üniversite hayatına adaptasyonunu sağlama, kariyer bilincini oluşturma, sosyal-kültürel-sanatsal-sportif gelişimlerini sağlama, kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleme, uzmanlık alanları ile ilgili mesleki ve sektörel vizyonlarını oluşturma uygulamalarda iş yaşamını tanımaları sağlamaya yönelik bir gelişim programıdır.

Bu program sayesinde öğrencilerimiz, eğitimlerini tamamladıklarında, sadece akademik bilgisi kuvvetli bir üniversite mezunu değil, global dünyada başarılı olabilecek entelektüel birikime sahip, sosyal ve kültürel olarak gelişmiş, ilgi alanları olan, girişimcilik ruhu taşıyan bir “dünya insanı” olarak iş hayatına atılmaktadır.

Bu programla ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve sorularınız için sizleri Kariyer Merkezi’ne (Yaşam Merkezi -1. Kat) ve Öğrenci Dekanlığı’na (Yaşam Merkezi Giriş Katı) bekliyoruz. Kariyer ve Yaşam Programı yönergesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ;

Kariyer ve Yaşam Programı Uygulama Yönergesi İçin Tıklayınız.

PROGRAMIN KAPSAMI
Kariyer ve Yaşam Programı kapsamı aşağıdaki başlıklardan oluşur. Program, tüm Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerimizi kapsar.

Zorunlu Dersler:

A. İş Yaşamına Hazırlık
Öğrencilerin mezuniyet öncesinde kendilerini tanımalarını, kariyer seçeneklerini belirlemelerini, iş hayatında başarılı olmak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda; iş hayatına adım atacak gençlerin, kendine özgü dinamikleri olan bu yeni ortamı daha mezun olmadan anlamalarına ve hazırlanmalarına; dolayısıyla çabuk uyum sağlamalarına destek olmaktır.

B. Disiplinlerarası Seminer
Bir akademik yıl içerisinde 10 seminere katılım şartı vardır.

C. Happy Life
Happy Life, öğrencilerimizi sportif, sanatsal ve kültürel açılardan geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen derslerden oluşur. Öğrencilerimiz Happy Life’ta iki ders almak zorundadırlar. Bu iki dersi aynı dönem içinde veya farklı dönemlerde de alabilirler. Öğrencilerimiz Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi, Tenis, Squash, Golf, Yüzme gibi sporların yanında Dans, Müzik, Tiyatro, Satranç, Resim ve El Sanatları gibi (EK 4) derslere ilgi alanları doğrultusunda katılırlar. Bu derse %80 devamlılık esastır, bu süreyi tamamlamayanlar başarısız sayılır. Bu dersten başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar. Devamsızlığa ilişkin yasal, üniversitemizin önlisans ve lisans yönetmelikleri hükümleri saklıdır. Dersler dönem bazında değişiklik gösterebilir.

D. Türkiye'de İş Yaşamı ve Kültür
Yabancı öğrencilerin üniversite eğitimini alacakları ve kendileri için yeni olan Türkiye’deki iş yaşamı ve Türk kültürü hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Farklı bir kültürel ortamda eğitim alan yabancı öğrencilerin Türk tarihi hakkında bilgi edinmelerine, Türk kültürünün ve ekonomisinin makro çevredeki yerini almalarına; dolayısıyla bulundukları ortama uyum sağlamalarına destek olmaktır.


Seçmeli Dersler:

E. Sosyal Sorumluluk Dersi
Sosyal konulara duyarlı, anlamaya ve uzlaşmaya açık, hoşgörülü, algılayan ve çözüm üretebilen bireyler olarak gelişmelerini hedefleyen derste, teorik olarak etik, sosyal sorunlar, sosyal sorumluluk konularını ele almaktadır. Dersin uygulamaya yönelik bölümünde ise üniversite genelinde uygulanan projelere (kadın, istihdam, engelli, dezavantajlı, gençlik...vs) öğrencilerin topluma doğrudan katkılarını sağlamaktadır.

F. Gönüllü Staj veya Yarı Zamanlı İş
Bu program öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren mezun oluncaya kadar iş dünyasını tanımalarını, teorik bilgilerini yerinde uygulama imkanı bularak pekiştirmelerini sağlayan staj ve yarı zamanlı çalışma uygulamalarından oluşur. Öğrenciler, işbirliği yaptığımız kuruluşlarda bölümlerine uygun olarak staj ya da yarı zamanlı işlere yerleştirilirler. Böylece hem iş hayatını bizzat yaşayarak deneyimleme olanağı bulurken, hem de öğrenim gördükleri alanın kendilerine en uygun bölümünü keşfetme ve iş dünyası ile daha öğrenci iken tanışma fırsatı bulurlar.

G. Fütürizm
Fütürizmi anlamak, bugünden harekete geçmek için gerekli gücü uyandırır. Geleceğe hazır olmak ve ona insanlığın yararına olacak biçimde yol vermek kimi süreçleri tanımlamak ve tamamlamak ile mümkündür. Dersi tamamlayan öğrenciler geleceğin karmaşık yapısını temel Fütürizm araçları, yöntemleri ve senaryo çalışmaları ile yalınlaştırabilineceği, geniş kitleler tarafından anlaşılmasının sağlanabileceği ve toplum, canlılar ve yeryüzü için doğru ve yararlı olanların benimsetilebileceği konusunda bilgi edinir ve bilinç kazanırlar.

H. Değişimi Algılama
Benzerlik ve farklılıkları bulma, zamanla oluşan süreklilikte davranışı şartlara göre biçimlendirme ve dönüşümün parçası olan kriz yönetimini de fırsata çevirebilme algısını oluşturmak ve bunu sürekli hale getirebilme becerisi kazandırmayı amaçlar. Değişime karşı algıyı da biçimlendirmek sosyal ortamlarda ve iş yaşamında iletişim yönetimini ayrıca güçlendirir.

I. Felsefe
Felsefe, disiplinler üstü ve/veya özel türden bir alan olarak tanımlanır; onu özel kılan, bilgiyi, bilgeliği arama pratiği yanında “theoria” yani dünya, evren karşısında salt anlamaya yönelik tutumudur.
Ders içeriği, süreç ve ölçme anlamında olabildiğince alternatif bir anlayışla tasarlanmıştır.
Felsefe dersi, öğrencilerin mesleki ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak amacındadır; bu amaçla, geniş bir spektrumdan konu ve konuklar dersin içeriğine dahil edilir.

J. Business English
This course aims to help students develop their presentation, telephoning and written communication skills. This course will enhance their business related vocabulary and will improve the skills necessary for finding and succeeding in future employment. After completing the course, the students will be able to use business related terminology, write business e mails and make short presentations. They will learn how to participate in job related interviews and meetings.

K. Yapay Zeka
Yapay zeka dünyamızı dönüştürüyor. Yapay zekayı anlamak ve yapay zeka destekli uygulamaların nasıl oluşturulacağını bilmek kariyerinizde avantaj sağlayabilir. Dersin amacı öğrencilere yapay zeka konusundaki temel teknik ve yöntemler konusunda bilgi sağlamak ve öğrencilerin yapay zeka yöntemlerini pratik problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Dersi tamamlayan öğrencilerin yapay zekanın tarihsel ve kavramsal gelişimini, yapay zekanın amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullandığı yöntemleri, yapay zekanın toplumsal ve ekonomik rolünü anlaması ve problemleri analiz ederek yapay zeka tekniklerinin nerede kullanılabileceğini belirleyebilmesi ve kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

L. IBM Endüstri 4.0
Dijital dönüşümle kurumların yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti, otomasyonu ve 5G teknoloji ve çözümleri kullanırken kognitif kuruluşun bir parçası olan iş platformlarını nasıl oluşturduğunu, kognitif kuruluş olmanın gereksinimlerini ve bu konudaki örnekleri anlatır. Dijital dönüşümle özellikle otomasyon ve yapay zekanın kullanımının artırılmasıyla birlikte ciddi bir yetenek ve beceri ihtiyacı olması öngörülmektedir. Önümüzdeki yıllarda kurum çalışanlarının yapay zeka bazlı otomasyonun bir sonucu olarak, yeniden eğitim alması ve yeni beceriler kazanması gerekebilir. IBM olarak bu duruma karşı öneriler verilmektedir.

M. Metaverse

Dijital teknolojilerin eğitimde kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Üniversitemiz öğrencilerine yeni yetkinlikler kazandırabilmek için Metaverse dersi sunmaya başlamıştır. Ders kapsamında, farklı açılardan Metaverse kapsamı ele alınacaktır. Alanın disiplinler arası özelliğine de uygun olarak potansiyel fırsatlar ve sorunlar tartışılıp temel oluşturulmaya çalışılacaktır.

Dersin öğrenme çıktıları:

  • Metaverse evrenini tanıma.
  • Metaverse evreninde potansiyel iletişim stratejilerini oluşturabilme.
  • Metaverse evreninin fırsatları ve tehditleri hakkında bilgi edinme.
  • Metaverse evreninde farklı bakış açıları ile fikir geliştirebilme.
  • Metaverse evreninde kullanılan teknolojilere bütünsel bir bakış açısı ile bakabilme.
  • Metaverse geleceği ile ilgili uzgörü kazanabilme.

N. Bireysel Markalaşma

Bireysel Markalaşma kişinin sahip olduğu bilgi, deneyim ve yetenek gibi öne çıkan özelliklerini kullanarak aktardığı mesajların toplum içinde ve diğer bireyler üzerine oluşturduğu etkidir. Markalaşmanın kişiye öncelikle manevi sonrasında getirileri ile birlikte bir çok katkısı olmaktadır. Diğer bireyler tarafından takdir edilen bir rol modele dönüşebilir ya da şimdikinden çok daha iyi gelir elde edebilen tam bir profesyonel olabilirsiniz. Bunun yanında alacağınız manevi haz ve tatmin oldukça mutlu olabileceğiniz bir hayat sürmenize neden olabilir. Hangi bölümde olduğunuzun ya da hangi departmanda / sektörde olduğunuzun değil kendi marka çalışmalarınızın ne kadar doğru bir zeminde olduğunun farkındalığın yaratacak ve güçlü- zayıf yönlenlerinizi keşfedecek teorik bilgileri içermektedir.