Öğrenci Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

MENU

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Okan Üniversitesi (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [ www.okan.edu.tr]’ de yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz,

 • Kurum tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Kurumun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Kurumun operasyonel ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kurum nezdinde öğrenim görmeniz amacıyla Kurum tarafından okan.edu.tr uzantılı kurumsal internet sitesi, mobil siteler ve uygulamalar aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde, elektronik ve fiziki yöntemler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [ www.okan.edu.tr]’ den ulaşabileceğiniz İstanbul Okan Üniversitesi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.