Bildiri Gönderimi

MENU

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimleri easychair.org etkinlik yönetim sistemi üzerinden yapılacaktır. Sempozyum ve tüm alt alanlar için bkz: UYMS2020

''Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak, IEEE konferans şablonuna (bkz: IEEE Konferans Şablonu) uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Bildirilerde hem Türkçe hem İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Bildirilere üstbilgi (İng. header), altbilgi (İng. footer) ve sayfa numarası konulmamalıdır. Bildiriler sisteme PDF biçiminde yüklenmelidir.

Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler çevrimiçi bildiri kitapları sayfasında, ayrıca seçilen bildiriler, dergi makalesi olarak ULAKBİM TR dizinindeki EMO Bilimsel Derginin UYMS 2020 özel sayısında yayına sunulacaktır.

Teknik ve Bilimsel Bildiriler
Teknik bildiriler, konular bölümünde listelenenlerle sınırlı olmadan, yazılım mühendisliği konularında yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarını içermektedir. Teknik bildiriler tam metin üzerinden, Program Kurulu üyesi üç tarafsız hakem tarafından yazarların hakem kimliği bilgisine sahip olmadıkları “single-blind peer-review” ilkeleri uyarınca değerlendirilmektedir. Teknik bildiri uzunluğu sınırı 6 sayfadır.

Deneyim Bildirileri
Deneyim bildirileri uzunluğu sınırı 3 sayfadır. Deneyim bildirileri, yazılım mühendisliği teknikleri, araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları içermelidir.

Deneyim bildirilerinde deneyimin elde edildiği çalışmaya veya ürün geliştirmeye başlamanın temelindeki motivasyonun belirtilmesine, elde edilen sonuçların değerlendirilmesine ve olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılmasına önem verilmelidir. Deneyim bildirileri tam metin üzerinden değerlendirilecektir.

Eğitim Seminerleri
Eğitim seminerleri yazılım mühendisliği alanının pratik uygulama tekniklerini, standartları ve uygulamaya dönük teorik konuları içeren sunumlar olarak planlanmaktadır. Seminerler yazılım mühendisliği ile ilgili konuları bilimsel ve bağımsız bir tarzda ele almalıdır. Bu bağlamda, ticari ürün tanıtımları ve pazarlama temelli öneriler eğitim semineri olarak değerlendirilmemektedir. Program Komitesi Eş Başkanları’na iletilecek olan seminer önerileri, önerenin isim ve iletişim bilgilerini, seminerin amaç ve hedefini, kapsamını ve içeriğini net olarak belirtmelidir.

Yüksek Lisans (YL) ve Doktora Tezleri
UYMS 2020 YL/Doktora Tezleri Toplantılarının amacı, yazılım mühendisliği alanında tez çalışması yürüten YL/Doktora öğrencilerine devam eden çalışmalarını deneyimli araştırmacılara sunma fırsatı vermektir. Bu yıl altıncısıdüzenlenen YL/Doktora Konsorsiyumu artık UYMS konferansının temel bir bileşeni olmuştur. Konferansta YL/Doktora öğrencilerinin alandaki uzman araştırmacılardan faydalı geri bildirim alması, görüş alışverişinde bulunması, böylece akademik kültürün gelişimine katkı sağlanması beklenmektedir.

Gönderilerin tez aşamasında belli bir noktaya gelmiş YL/Doktora çalışmalarına ait olması, alınacak geri bildirimlerin değer oluşturmasını kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla konferansa katılım, tez önerisini sunmaya yakın ya da tez önerisini sunmuş ancak tezini tamamlama aşamasına geçmemiş YL/Doktora öğrencilerinden beklenmektedir.

Gönderiler, aşağıdaki maddeleri kapsayacak genişletilmiş bir özet şeklinde (3-6 sayfa) olmalıdır;

  • Konu başlığı,
  • Sunanlar, tez yöneticisi/danışmanı, üniversite/firma,
  • Önerilen araştırmanın ele aldığı problem(ler),
  • Araştırmanın yazılım mühendisliği alanına mevcut literatür bağlamında beklenen bilimsel katkısı,
  • Önerilen çözüm yaklaşımının varsa ön çalışma sonuçları ve sürece dair taslak araştırma planı.