Fakülte Hakkında

MENU

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi yanında sunulan sağlık hizmetinde görev alacak kişi ve kurumların nicelik ve nitelik olarak yeterli olmasına bağlıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye paralel olarak saptanan ve insan sağlığında rolü olan pek çok faktörün etkin ve sağlıklı bir şekilde bireylere yansıtılması için, hizmetin multidisipliner bir yaklaşımla sunulması gerektiğinden hareketle gelişmiş ülkelerde, yüz yıl öncesinde, farklı meslek grupları gereksinimi gündeme getirilmiş ve bu meslek mensupları için geliştirilen eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye'de de son elli yıllık dönemde en eski sağlık mesleği olan hekimlik ve hemşirelikten sonra sayısız sağlık mesleği sağlık hizmetinin sunumunda rol almaya başlamıştır. Nüfusu genç ve yoğun ülkemizde bu alanda yetişmiş elemanlara büyük gereksinim vardır. Bu gerçeklerden hareketle kurulan bölümlerimiz ve hedefleri şöyledir.

Hemşirelik Bölümü; Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri eğiten, araştırmacı, danışman, yönetici olarak görev alacak uluslararası standart ve etik kodları kullanan disiplinler arası ekip çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen Hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü; hareket yetersizliklerine yol açan her türlü hastalıklar, yaralanmalar, yaşlılık ve ağrılı durumlar, fonksiyon bozuklukları sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamı için bilimsel kanıta dayalı değerlendirme ve fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır. Fizyoterapist ise; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek uzman hekimin tanısına göre fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir. Amacımız; bu niteliklerde bilgi dolu, yüreğinde ülke ve insan sevgisi olan nitelikli, kaliteli, topluma karşı sorumlu fizyoterapistler yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi Bölümü; 0-18 yaşları arasındaki normal gelişim gösteren; özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, sosyal, duygusal, dil, motor) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmektedir. Çocuk gelişimcileri gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme, gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele almaktadırlar ve ayrıca özel eğitim alanında özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yaparak, ilgili profesyonellerle multidisipliner yaklaşım çerçevesinde ele alarak hizmet vermektedirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; Toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürüten bir bölüm olarak hizmet vermek ve bu alanlarda yeterlilik kazanmış mezunlar yetiştirmektir. Besinlerin bileşimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, üretimden tüketime yapılan işlemlerin besin ögelerine etkileri, besin ögelerinin fonksiyonları, doğumdan ölüme kadar olan dönemde oluşan pek çok hastalığın temelinde yer alan beslenme yetersizliklerinin neler olduğu, hastalıkların tedavisinde diyet planlarının önemi, hastalıkların önlenmesi ve tedavi için yapılması gerekenler, toplu beslenme yapılan kurumlarda yürütülen yiyecek içecek servisinin yönetimi ve denetimi, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için yapılması gerekenler gibi konular bu program altında teorik eğitimin yanında, laboratuar çalışmaları, klinik ve saha stajları gibi uygulamalarla desteklenmiş bir program olarak yürütülecektir.

Sağlık Yönetimi Bölümü, alanında söz sahibi, birçoğu sağlık hizmetleri sunumunun içinden gelen öğretim üyeleriyle; ülkemizdeki sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyacına cevap verecek, çağdaş yönetimi bilen, etik değerlere sahip, hasta ve çalışan haklarına saygılı, kaynakları etkin kullanan, yabancı dil bilen sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.