Duyurular

2021-22 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

15 Eylül 2021

2021-22 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÖNEMLİ MADDELER

1. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenler geç kayıt ücreti ödemezler.

2. Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçer ve kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3. Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam kredisidir. Bir yarıyılda öngörülen ders yükü üzerine en fazla 2 ders alınabilir (2 dersin kredisi önemli değil). Sadece çift ana dal (ÇAP) ve mezuniyet aşamasındaki öğrenciler (Tüm müfredatın 60% başaranlar; örneğin 80/133kredi) bunların üzerine fakülte yönetim kurulu kararı ile ilave ders alabilirler.

Her dönem açılacak olan ISLT/BBA 222 Girişimcilik Uygulamaları /Entrepreneurship Applications (2-0)2 dersi ile KYP 001 programı kapsamında alınan derslerinin kredisi, dönemindeki toplam ders yükü kredisine eklenmeyecektir. Öğrenciler bu dersi, kredi yükü kısıtına bakılmaksızın diledikleri dönemde alabileceklerdir.

Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu VF, FF, derslerini almak zorundadır. FF notu alan öğrencinin ders tekrarı durumunda devam zorunluluğu vardır; haftalık ders programında en fazla bir saatlik çakışmaya izin verilebilir. Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp genel not ortalaması (GNO) 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan 1 ders alabilir.

4. İlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında kısmen de olsa bir zaman çakışması var ise o derse kayıt olunamaz. VF notu alınan derslerin ilk kez alındığı kabul edilir.

5. Tekrarlanan bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili kurallar fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir. (Açıklama: Mühendislik FYK kararı uyarınca tekrarlanan dersin haftalık ders planında en fazla bir (1) saat çakışmasına izin verilir.)
Örnekler:

  • 2 adet ilk alınan ders: çakışmaya izin verilmez.
  • 1 adet ilk alınan ve 1 adet tekrarlanan ders: 1 saat çakışmaya izin verilir.
  • 2 adet tekrarlanan ders: 1 saat çakışmaya izin verilir.

6. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra derslere kayıt yapılamaz. (Açıklama: Ders EKLEME; EKLEME –ÇIKARMA (ADD-DROP) SÜRESİ SONUNA KADAR, DERSTEN ÇEKİLME İSE 7. Haftaya kadar yapılabilir.)

7. Öğrenciler ilgili yarıyılın yedinci haftası sonuna kadar kayıtlı oldukları bir dersten danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile çekilebilirler.
a)Birinci yıl hariç, öğrenim süresince lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.
b) Öğrenciler yazılmış oldukları tek dersten çekilemezler.
c) Öğrenciler öğrenimleri süresince aynı dersten yalnızca bir defa çekilebilirler.
ç) Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

8. Derslerin tamamına devam esastır. Teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yıl sonu sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

9. Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu sınav tarihleri ve yerleri en az bir hafta önceden, sınav sonuçları ise, sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde ilan edilmelidir.

10. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, Akademik Takvim’de belirtilen final notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak FF olarak kayda geçer.

11. Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile final sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır.

12. Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciler, takip eden final sınavları sonrasındaki bir ay içerisinde istedikleri bir dersten not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.

13. Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili yönetim kurulunca final sınavlarını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.

14. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın final sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.

15. (16. ve 18.) Maddeye göre sınava giren öğrenciler, takip eden yaz okulu sonunda 1 kez daha mezuniyet için tek ders veya not yükseltme sınavına girme hakkına sahiptirler.

16. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan dersler (Laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme Projeleri) için tek ders sınavı yapılamaz.

17. Bitirme projelerinin Fakülte Kurulu kararı uyarınca çok disiplinli nitelik taşımasına ve bölüm kurulu tarafından değerlendirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

18. Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.

- Geçerli Mazereti nedeni ile Ara sınav veya Final sınavlarına giremeyen öğrencilerin, mazeretin bitimini takip eden 1 hafta içinde dilekçe ile dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

ÖĞRENCİ KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Fakültemizin tüm öğretim üyeleri, öğrenci danışmanlığı yapacaktır. Her öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı, mümkün olduğunca eşit ve 30’u geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Bir öğrencinin, mezun oluncaya kadar danışmanının değişmemesi esastır.

2. Geçici Mezuniyet Belgeleri topluca hazırlanacak ve mezuniyet tarihi mezun olduğu yıl olarak yazılacaktır,

3. Öğrencilerin yapmış oldukları stajların sonuçları, ilgili öğretim üyesi tarafından OIS sistemine “BAŞARILI/BAŞARISIZ” olarak girilecektir,

4. Öğrenciler İnternet üzerinden ders seçimini yaptıktan sonra danışmanın onayı ile ders kaydı tamamlanmış olur.

5. Kayıtlar, öncelikle küçük kodlu derslerden başlayarak ve yukarıda belirlenen yönetmelikler çerçevesinde yapılmalıdır.
Türkçe programa kayıtlı öğrenciler, 1. Dönem açılan ENG111 veya 2. Dönem açılan ENG112 derslerini alabilirler. 2018-19 Akademik Yılı’ndan itibaren ENG111 ve ENG112 dersleri ONLINE olarak verilecektir. ENG113,114,213,214,215,216 dersleri müfredattan kaldırılmış olup yerine;
  • CORE 201, (Pre.Int.Academic Reading & Writing) ve CORE202 (Pre. Int. Academic Spoken English)
  • CORE 301, (Intermediate Academic Reading & Writing) CORE302 (Intermediate. Academic Spoken English)
  • CORE 303 (Upper Int. Ac.Reading & Writing) ve CORE304 (Upper Int. Academic Spoken English)
  • dersleri eklenmiştir. Bu dersler 50% ONLINE, 50% ÖRGÜN olarak yapılacaktır

6. Aşağıda listesi sunulan ana dili yahut resmİ dili Arapça olan ülkelerden gelen öğrencilerimizin ikinci yabancı dil olarak ARB111 Basic Arabic I veya ARP105 Arapça I derslerinin seçtirilmemesi ve bunun yerine Arap uyruklu öğrenciler için açılan ARB115 Arabic For Native Speakers I dersini seçtirmeleri gerekmektedir.

ARAPÇA KONUŞAN ÜLKELER Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Irak, Katar, Komor Adaları, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen
DENK DERSLER ARB111 Basic Arabic I,
CHN111 Basic Chinese I,
RUS111 Basic Russian I
ARP105 Arapça I,
ALM105 Almanca I,
CIN105 Çince I,
RUS105 Rusça I,
ING107 İngilizce I

7. Öğrenciler, İnternet üzerinden ders seçimini yaptıktan sonra kesin kayıt için sistem izin vermiş olsa dahi, danışmanın transcripti ve haftalık ders programlarını karşılaştırarak onay vermesi ve öğrencilerin alt sınıflardaki dersleri tamamlamadan bulunduğu dönemin derslerini almasının elden geldiğince engellenmesi gerekmektedir.

8. Fakültemiz programlarının 4 yıllık müfredatları, MÜDEK akreditasyonu ile uyumlu olarak revize edilmiş ve bu müfredatlar Fakülte Kurulu kararıyla 2017-18 güz döneminden itibaren uygulamaya konmuştur. Yine Fakülte Kurulu kararları uyarınca öğrenci kayıtlarında Ön Koşullu ders uygulamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

9. Eğitim dili İngilizce olan öğrencilerin, adı ve kodu İngilizce olan Üniversite Seçmeli derslerden seçim yapmaları, Türkçe olanların ise, adı ve kodu Türkçe olan Üniversite Seçmeli derslere kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

10. Öğrenciler, müfredatlarındaki Fakülte Seçmeli dersleri, kayıtlı oldukları program dışındaki herhangi bir programda açılan fakülte/bölüm seçmeli ders havuzundan seçebilirler.

11. Tüm öğretim üyelerimizin mümkün olduğunca kayıt esnasında okulda bulunmaları gerekmektedir.

12. 2015-16 yılından itibaren kayıt yaptıran DGS öğrencileri KYP/CLP001 Kariyer ve Yaşam dersi ile BBA222/ISLT222 (2-0)2, 3 Girişimcilik Uygulamaları derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar. KYP/CLP001 Kariyer ve Yaşam dersi, Happy Life hariç, ONLINE olarak verilecektir.

13. Üniversite seçmeli dersler Happy Life dersleri yerine sayılabilir ama tersi mümkün değildir.

14.Yabancı uyruklu öğrencilerin kariyer ve yaşam dersi olarak “KYP001-06 Business Life and Culture in Turkey (1-0)1 ” dersine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. ATA derslerinden muaflardır

15. DGS ile fakültemiz bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerin intibak tabloları, ilgili bölüm intibak komisyonu tarafından hazırlanır ve öğrenciye sunulur, öğrencinin intibak tablolarına itiraz süresi öğrenciye sunulan intibak tarihinden itibaren 15 gündür, bu süre dışında itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu husus intibak tablosunun altında yazılı olarak öğrenciye bildirilir.