Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Programdan mezun olanların alacağı unvan “Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Mezunu”dur. Programdan mezun olan öğrencilerimiz kamuda ve özel sektörlerde bilgi iletişim teknolojileri alanlarında istihdam edilebileceklerdir.