Okan Üniversitesi

Bilgisayar Kullanım Yönergesi

MENU

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı Üniversite bünyesindeki akademik ve idari birimlerde bilişim ve iletişim araçlarının (elektronik posta, ağ, kablosuz ağ, bilgisayarlar, görüntü sistemleri, ses sistemleri, telefon vb.), eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli teknolojik araç ve hizmetlerin etkili, verimli ve usulüne uygun olarak kullanımını sağlamak için gerekli ilkeleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Üniversite bünyesindeki bütün akademik, idari ve teknik birimlerde çalışan kişiler ve öğrencilerin, üniversiteye ait tüm birimlerde kullandıkları her türlü bilişim ve iletişim araçları ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri kapsar. Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında yürütülen müşterek çalışmalarda görev alan diğer kamu ve özel sektör elemanları da bu yönerge hükümlerine uymak zorundadırlar.

Bilişim ve İletişim Araçlarının Kullanım Prensipleri
Madde 3- Kullanıcılar kendilerine sağlanan bilişim ve iletişim araçları ile haberleşme araçları ve benzeri diğer vasıtaları Üniversitenin hedefleri ile uyumlu olarak ve buna aykırı olmayacak şekilde kullanmakla yükümlüdürler. Öte yandan belirtilen vasıtaların üniversite hedefleriyle çelişmeyen tarzda akademik amaçlar dışındaki diğer sosyal faaliyetlerde kullanımı Üniversite tarafından engellenemez.

Yönergeye Aykırı Olan Kusurlu Davranışlar
Madde 4- Aşağıda belirtilen davranışlar bilişim ve iletişim araçlarının usulsüz kullanım biçimleri olup bunlara müsaade edilemez;

a) Bilişim ve iletişim araçlarının Türk hukuk mevzuatına ve uluslararası anlaşmalara göre suç teşkil edecek biçimde kullanılması.
b) Bilişim ve iletişim araçlarının üniversitenin izni olmadan ticari amaçla satış veya reklam için kullanılması.
c) Lisanssız ve kanun dışı yazılımların kullanım ve kurulumu.
d) Ağ iletişimi, bant genişliği ve depolama alanlarının eğitim amacına uygun olmayan şekilde kullanımı.
e) Başkalarının kişilik haklarını ihlal edici, hakaret içeren ve toplum ahlakına aykırı materyallerin gönderilmesi ve bu tür materyallerin bilinçli olarak saklanması ve depolanması.
f) Bilişim araçlarının başkasının kullanıcı adı ve şifresi ile izinsiz ve yetkisiz olarak kullanımı.
g) Başkasının şifresini kırmaya veya ele geçirmeye teşebbüs etme. (sniffer, keylogger, spyware, trojan ve benzeri amaçlı programlar kurulumu)
h) Üniversiteye mensup birim veya kişilerin dosyalarını izinsiz şekilde inceleme, değiştirme, zarar verme, her türlü virüsü kasıtlı olarak yayma,
i) Diğer kullanıcıların işlerine mani olmak kastıyla faaliyetlerde bulunma.
j) Ağ üzerindeki paketleri yakalama, izleme, değiştirme veya değiştirmeye teşebbüs etme.
k) Üniversite yetkililerinin izin ve bilgisi haricinde, sahibi belirsiz makam, grup, kulüp adıyla etki alanı (domain) veya kullanıcı ismi açma.
l) Telif hakları yasasına aykırı olarak dosya transferi, kopyalanması ve dağıtımı yapılması, Peertopeer (P2P noktadan noktaya) dosya paylaşım programları, telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, tüm "peertopeer" dosya paylaşım araçlarının kullanılmasına izin verilmemektedir. Her türlü p2p programlarının kullanıcının kendi bilgisayarında olsa bile kullanımı.

Denetim
Madde 5- Üniversite, prensip olarak akademik ve idari birim mensuplarının şahsi elektronik postalarını, bilgisayarlarında kayıtlı bulunan dosyaları denetlemeyip takip etmeyeceğini ve telefonlarını dinlemeyeceğini taahhüt eder.

Ancak, söz konusu bilişim ve iletişim araçlarının, usul ve amacına aykırı kullanımı hakkında yapılmış ciddi şikâyetlerin veya bunlara ilişkin delillerin ortaya çıkması halinde, Rektörlük makamının yazılı onayı ile, kullanıcılara sağlanan bilişim araçları ve kanalların izlenmesi hakkı saklıdır.
Belirtilen durumlarda takip hakkının kullanılması Rektörlük makamının yazılı izin ve talimatıyla mümkündür.

İzleme ve kayıt işleminin yapılmasını öngören Rektörlük makamı yazısında, hakkında takip ve kayıt işlemi yapılacak kişinin bilgileri, işlemin başlangıç ve bitiş zamanı, izleme ve kaydetme işleminin ne şekilde yapılacağı belirtilir.
Bilgi işlem ünitesi ve diğer teknik servis yetkililerinin kendilerine verilen yazılı talimat çerçevesinde 4. maddede belirtilen hususlarda yapacağı izleme ve kayıt faaliyetleri gizli tutulur ve suç kapsamında değerlendirilemez.

Yetkisiz Denetim
Madde 6- Üniversite Bilgi İşlem ünitesi ve diğer teknik servisleri ile akademik ve idari birim mensuplarının 5. maddede belirtilen usul ve amaçlar haricinde, yetkisiz olarak yapacakları denetim ve kayıt faaliyetleri kesinlikle yasak olup buna aykırı davrananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai takibat Rektörlük makamınca yetkili kurumlarla işbirliği içinde yürütülecek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde öngörülen müeyyideler bu kişiler hakkında uygulanacaktır.

Usulsüz Kullanımların Denetiminde Uygulanacak Prosedür
Madde 7- Bilişim araçlarının usulsüz kullanıldığına ilişkin ciddi şikâyet ve delillerin ortaya çıkması halinde, Rektörlük makamınca söz konusu olay ve iddiaları araştırmak üzere üç kişiden oluşan bir "Bilişim Suçları İnceleme Komisyonu" tayin edilir. Komisyonda Üniversite Bilgi İşlem Birimini temsilen bir üye ve hakkında inceleme başlatılan kişinin mensup olduğu birimi temsilen bir üye yer almak zorundadır. Komisyon, kendisine verilen görevi yirmi gün içinde tamamlayarak raporunu Rektörlük makamına sunmakla yükümlüdür. Komisyon, hakkında inceleme başlatılan kişinin savunmasını almadan raporunu düzenleyemez. Düzenlenen raporda, kullanıcının beyanlarına ve ulaşılan diğer delillerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgilere, soruşturmanın aşamalarına, komisyon üyelerinin görüş ve tekliflerine ayrı ayrı yer verilir.

Gizlilik
Madde 8- Komisyon raporları gizli olup Rektörlük makamının talimatı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu ve hakkında inceleme yapılan kişi hariç kimseye gösterilemez ve bilgi verilemez. Buna aykırı davranan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler ayrıca yapılır.

Kararların Bildirilmesi
Madde 9- Hakkında inceleme yapılan kişilerle ilgili olarak alınan kararlar kendilerine tebliğ edilir. Yapılan inceleme sonucunda diğer mevzuat hükümlerine göre suç olduğu kanaatine ulaşılan eylemler hakkında yetkili makamlara Rektörlükçe bildirimde bulunulur.

Kararlara İtiraz
Madde 10- Komisyon kararlarına karşı 15 gün içerisinde Üniversite Yönetim Kuruluma itiraz edilebilir. Üniversite Yönetim Kurulu söz konusu itiraz hakkında en geç bir ay içerisinde karar verir. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Yürürlük
Madde 11- Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yönerge'nin yürürlük tarihinden önce gerçekleşmiş olan ve yönerge kapsamına giren eylemler hakkında herhangi bir işlem yapılamaz.

Yürütme
Madde 12- Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.