Okan Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

MENU

I. Bölüm - Genel ilkeler
Amaç
Madde 1 - Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde bu yönergeye göre geçiş yapılabilir.

Başvuru ve Değerlendirme
Madde 2 -

(1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan ölçüler ve yatay geçiş için asgari koşullar ilgili yönetim kurulunun önerisi ile Okan Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.
(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, bu yönergede belirlenmiş ve Okan Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek ölçülere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Sonuçların İlanı
Madde 3 -

(1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Okan Üniversitesinin internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler ve ilgili yönetim kurulunun onayına sunar.

II. Bölüm - Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı
Madde 4 -

(1) Okan Üniversitesi içi yatay geçişler her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere yapılır. Hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu kurullarınca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.
(3) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.
(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
(5) Okan Üniversitesinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

III. Bölüm - Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Başvuru
Madde 5 -

(1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yalnız üçüncü ve beşinci dönemlere yapılır. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilen Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimine göre işlemler gerçekleştirilir.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 / 2.30) olması şartı aranır. Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ilandaki şartları sağlayıp başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
(3) Okan Üniversitesi’ne diğer öğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyenlerin başvuruları, Türkçe programlar dışında İngilizce öğretim programı uygulayan bir yüksek öğrenim kurumunda öğrenim görüp hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları veya Okan Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sağlamaları koşulu kabul edilir.
(4) İngilizce başarı belgeleri bulunmayan adayların başvuruları; Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yatay geçiş başvuru süresinin dolmasını izleyen haftada yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kesinleşir.
Madde 6 – Okan Üniversitesi’ne diğer yüksek öğretim programlarından geçişte her yıl düzenli olarak ikinci, ve üçüncü sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler.
Madde 7 – Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu ilgili yönetim kurulunca uygun görülen dersler muaf tutularak, Okan Üniversitesi’nden almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

IV. Bölüm - Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
Başvuru
Madde 8 -

(1) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 5 nci Maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
(3) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

V. Bölüm - Değerlendirme
Madde 9 -

(1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Okan Üniversitesi’nin internet sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
(3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

Madde 10 - Kesin kaydı yapılan öğrencinin yatay geçiş programında alacağı dersler, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
Madde 11 - Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programında aldığı derslere ek olarak alması gereken dersler ilgili bölümün ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu intibak komisyonunun önerileri doğrultusunda ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.
Madde 12 - Yatay geçiş yapan öğrencinin toplam öğrenim süresi ayrıldığı programda okuduğu süre de dahil olmak üzere Okan Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen süre kadardır.
Madde 13 - Bu yönergede olmayan veya tereddüde düşülen konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 14 - 29.07.2010 tarih ve 65 nolu Üniversite Senatosu kararı ile yürürlüğe giren Okan Üniversitesi Yatay Geçiş Uygulama Esasları bu yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 15 - Bu yönerge 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerlidir.

Yürütme
Madde 16 - Bu yönerge Okan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Okan Üniversitesi Senatosu'nun 22.06.2011 tarih ve 79 sayılı toplantısında görüşülmüştür.