Okan Üniversitesi

Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliği

MENU

Kuruluş
Madde 1
Okan Üniversitesi, İstanbul Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca kurulan ve 4488 sayılı kanunla kamu tüzel kişiliği kazanmış, merkezi İstanbul’ da bulunan bir Yüksek Öğretim Kurumudur.

Tanımlar
Madde 2
Bu yönetmelikte yer alan terimlerden;

Kurucu VakıfOkan Üniversitesinin kurucusu olan İstanbul Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfını,
ÜniversiteOkan Üniversitesini,
Mütevelli HeyetOkan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
BaşkanOkan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
SenatoOkan Üniversitesi Senatosunu,
Yönetim KuruluOkan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
RektörOkan Üniversitesi Rektörünü ifade eder.

Genel Hükümler
Madde 3
Mütevelli Heyeti, üniversitenin çağdaş ve bilimsel eğitim-öğretim esaslarına dayanan,ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirilmesi ve akademik çalışmaların en üstün düzeyde yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları izlemekle görevli yasal organdır. Öğretim elemanlarının seçimi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri, yürürlükteki Kanun ve Yönetmelik hükümlerine ve Mütevelli Heyetince kabul edilecek esaslara göre yapılır. Öğretim elemanlarının seçiminde ve atanmasında, Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilaveten Mütevelli Heyetince kabul edilecek diğer şartlara da uyulur. Üniversite güvenlik yönünden, Devlet eliyle kurulan Yüksek Öğretim Kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.

Mütevelli Heyet
Madde 4
Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

a-) Kuruluş ve İşleyişi
Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti veya yönetim kurulu tarafından 4 yıl için seçilen Kanun ve Yönetmeliklerde ön görülen koşulları taşıyan en az 7 kişiden oluşur. Kurucu Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı veya görevlendireceği temsilcisi ile Rektör veya görevlendireceği vekili, Mütevelli Heyetin doğal üyesi olup; bu sayının dışındadır. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez.

Mütevelli Heyet Üyelerinin adları, seçildikleri tarihi izleyen 15 gün içinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Mütevelli Heyetteki her üyenin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde seçilecek üye yine 4 yıl için seçilir. Mütevelli Heyet Üyelerinden her hangi birinin süresi bitmeden görevden alınabilmesi için, Kurucu Vakıf Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehindeki oyları ile karar verilmesi gerekir. Birbirini izleyen üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Mütevelli Heyet, üyeleri arasından 4 yıl için bir başkan seçer. Başkan süresi bittiğinde yeniden seçilebilir.

Mütevelli Heyetin doğal üyesi olan Rektör, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Rektör kendisi ile ilgili özlük işlerinin görüşüldüğü toplantılara katılamaz.

Mütevelli Heyet yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Başkan Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Heyet üye sayısının çoğunluğu ile toplanır , toplantı mevcudun çoğunluğu ile karar alır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde vermekle yükümlüdür. Çekimser oy kullanılamaz.

Mütevelli Heyet Üniversitenin temsili dahil; yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü miktar ve süre ile Rektör’e veya Üniversitenin diğer organlarına devir edebilir.

b-) Görevleri

 • Üniversiteyi temsil etmek,
 • Rektörü bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre tayin eder,
 • Üniversitede hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının ve akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması hususundaki önerisini Yükseköğretim Kurulu’na sunar.
 • Üniversitenin yetkili organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,
 • Hazırlanan sözleşmeleri, atama, terfi ve görevden alınmaları onaylamak,
 • Üniversitenin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını denetlemek, imza ve temsil yetkilerini belirlemek, her yıl üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, yöntemlerini, öğrencilerden alınacak ücretleri ve burs kontenjanlarını tespit ve kabul etmek,
 • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Başkan
Madde 5
Üyeler arsından 4 yıl için seçilir. Süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senato
Madde 6
Senato, devlet üniversiteleri senatoları için kanunda öngörülen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

a-) Kuruluş ve İşleyişi
Senato, Rektör’ ün başkanlığında, Rektör Yardımcısı, Dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü taktirde Senatoyu toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörü üniversite genel sekreteridir.
b-) Görevleri
Senato;

 • Üniversitenin akademik organı olup eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alır,
 • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlar,
 • Mütevelli Heyet’e üniversite hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının, akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine, maddi ve idari yönden özel statülü uygulama ve araştırma merkezleri kurulmasına ilişkin önerilerde bulunur,
 • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulu
Madde 7
a-) Kuruluş ve İşleyişi
Üniversite Yönetim Kurulu; Rektör’ ün başkanlığında oy hakkı olmaksızın Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca 4 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör Yardımcıları, Yönetim Kuruluna oy hakları olmaksızın katılırlar. Yönetim Kurulu raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.
b-) Görevleri

 • İdari faaliyetlerde yardımcı bir organ olup Senato kararlarının ve Mütevelli Heyetçe belirlenen plan ve programların uygulanmasında Rektöre yardım eder.
 • Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarına itirazları karara bağlar.
 • Kanun ve yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Rektör
Madde 8
a-) Seçimi ve Atanması
Mütevelli Heyet tarafından 4 yıl süre ile atanır.
Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.
Mütevelli Heyet Rektör seçimi için kendi içinde oluşturduğu bir komite vasıtasıyla aday belirler. Komite Rektör adaylarını tercih sırasına göre Başkan’ a bildirir. Başkan, aday veya adayları Mütevelli Heyete sunar. Mütevelli Heyetçe seçilen Rektör adayı, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından atanır.
Rektör’ ün görevinin sona ermesi ve henüz bir yenisinin atanmamış olması halinde, Mütevelli Heyet Rektör Yardımcılarından birini geçici bir süre için Rektör Vekili tayin eder ve bu durumu Yükseköğretim Kuruluna bildirir. Rektörlüğün vekaleten yönetilmesi altı aydan fazla olamaz.
b-) Görevleri

Rektör Üniversitenin en üst düzey yöneticisidir,
Mütevelli Heyet tarafından alınan kararlar ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlar.
Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yüksek öğrenimden beklenen ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasında ve görevlerinin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.
Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Rektör Yardımcıları
Madde 9
a) Seçim ve Atanmaları
Rektör,çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Üniversitenin tam zamanlı Profesörleri arasından en fazla 3 Rektör Yardımcısı seçebilir.
Rektör Yardımcılarının görev süreleri en fazla 4 yıl olup atamaları Başkanın onayı ile gerçekleşir. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektör’ ün görevi başında bulunmadığı hallerde, bir Rektör Yardımcısını yerine vekil bırakır.
b) Görevleri

Akademik ve İdari konularda Rektöre yardım etmek,
Kanun ve Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

Genel Sekreter
Madde 10
a) Seçimi ve Atanması
Genel Sekreterin tayini ve görevden alınması Rektör’ ün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.
b) Görevleri

Genel Sekreter Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmalarını sağlar.
Senato ve Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük görevini yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlar.
Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
Fakülte Organları

Dekan
Madde 11
a) Atanması
Rektör, Üniversite içinden veya dışından Dekan adaylarını tespit eder. Uygun görülen aday veya adayları Mütevelli Heyetine sunar. Mütevelli Heyetin onayıyla Dekan atanması kesinleşir.

Dekanın görev süresi 3 yıldır. Süresi sona eren Dekanın, her seferinde 3 yıl için yeniden atanması mümkündür. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakülteden aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan Yardımcısı olarak seçer.

Dekan Yardımcıları da en çok 3 yıl için atanır. Dekan görev başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanması gerekir.
b) Görev, yetki ve sorumlulukları

 • Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
 • Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektör ’e rapor vermek .
 • Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe bildirmek.
 • Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak, gerekli güvenlik önlemlerini almak.
 • Dekan, fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün bu faaliyetlerin gözetim, denetim, takip ve kontrolünde Rektör’ e karşı birinci derecede sorumludur.
 • Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Fakülte Kurulu
Madde 12
a) Kuruluş ve İşleyişi
Dekan başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve 3 yıl için fakültedeki Profesörlerin kendi aralarında seçecekleri üç, Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte Kurulu olağan olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan, dilediğinde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırabilir.
b) Görevleri

 • Fakülte Kurulu Akademik bir organdır.
 • Fakültenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları plan ve programları tespit eder.
 • Fakülte Yönetim Kurulunun üyelerini seçer.
 • Fakülte Yönetim Kurulu


Madde 13
a) Kuruluş ve İşleyişi
Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın Başkanlığında Fakülte Kurulunun 3 yıl için seçeceği üç Profesör, iki Doçent ve bir Yardımcı Doçentten oluşur.
b) Görevleri

 • Fakülte Yönetim Kurulu idari bir organdır.
 • Fakülte Kurulunun tespit ettiği faaliyetlerin uygulanmasında Dekan yardım etmek,
 • Dekanın Fakülte yönetimi ile ilgili getireceği işlerde karar almak,
 • Fakültenin, yatırım, program ve bütçesini hazırlamak,
 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar almak.

Enstitüler
Madde 14
Organlar
a) Enstitü Müdürü
Enstitü Müdürü ilgili Fakülte Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Dekana ait görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.
b) Enstitü Kurulu

Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan anabilim dalları başkanlarından oluşur. Fakülte Kuruluna verilen görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.
c) Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürce gösterilecek adaylar arasında Enstitü Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur,
Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokullar
Madde 15
Organlar

a) Yüksekokul Müdürü
3 yıl için ilgili Fakülte Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır. Müdürün yardımcılarını seçmesi, Müdüre vekalet ve görevleri Dekanlarda olduğu gibidir.
b) Yüksekokul Kurulu

Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve okulu oluşturan Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur. Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Bölüm Başkanları
Madde 16
Bir Fakülte yada Yüksekokulda aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunmaz. Bölüm, Bölüm Başkanı tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı, Dekanın belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından atanır. Bölüm Başkanlarının görev süresi 3 yıldır. Süresi sona eren Bölüm Başkanının her seferinde 3 yıl için yeniden atanması mümkündür.

Öğretim Elemanları
Madde 17
a) Atanmaları
Tam zamanlı öğretim üyelerinin atanma süreleri 1 yıldır. Sürenin bitiminden en az bir ay önce taraflarca aksi bildirilmedikçe görev süresi her defasında 1 yıl uzatılmış sayılır.
b) Görevleri

 • Ön lisans, lisans, lisansüstü düzeylerde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak, proje hazırlamak ve seminerleri yönetmek,
 • Bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,
 • Öğrencilere gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve rehberlik etmek,
 • Yetkili organlarca verilen görevleri yerine getirmek.

Araştırma ve Geliştirme Projelerine Danışmanlık Hizmetleri
Madde 18
Üniversiteye doğrudan gelen veya öğretim elemanlarının ve yöneticilerin girişimleri ile elde edilecek araştırma-geliştirme proje ve danışmanlık hizmetleri ilgili Dekanın tavsiyesi ve Rektörün onayı ile oluşturulur. Tam zamanlı öğretim elemanlarının üniversite dışında danışmanlık yapmaları veya çalışmaları Rektör’ ün önerisi üzerine Başkanın iznine bağlıdır. Tam zamanlı personelin proje danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirden ne ölçüde yararlanacaklarına dair esaslar Rektör’ ün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe tespit edilir.

Mali Hükümler
Madde 19
Üniversitenin Gelir Kaynakları

 • Kurucu vakıfça yapılan yardım ve bağışlar,
 • Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,
 • Araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri ile yayınlardan elde edilecek gelirler,
 • Öğrencilerden alınacak ücretler,
 • Devlet bütçesinden ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,
 • Bağış, vasiyet ve diğer gelirler.
 • Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabulü için Mütevelli Heyet Başkanının onayı şarttır.

Madde 20
Üniversitenin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine devredebilir.

Ana Yönetmelikte Değişiklikler
Madde 21
Bu ana yönetmelikte yapılacak değişiklikler veya yeni madde ve hükümlerin eklenmesi Mütevelli Heyetinin onayı ile olur.

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1
Bu Yönetmelikte kurulması öngörülen kurulların seçimine ve teşkiline kadar geçecek sürede kurulların görev alanına giren ve nitelikleri itibarı ile bu yoldan karara bağlanmaya elverişli olan iş ve işlemlere ilişkin kararlar, Rektör ve Dekanlar tarafından alınır ve uygulanır.

Yürürlülük
Madde 22
Bu ana yönetmelik ............................. tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23
Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

01.11.2003 tarih, 25276 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır.