Okan Üniversitesi

Yaz Öğretimi Yönetmeliği

MENU

Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1
Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesi için normal eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanacak ek bir eğitim-öğretim programını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesinde yaz okulu eğitim-öğretim programında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3
Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm - Yaz Öğretiminin Amacı ve Eğitim-Öğretim
Yaz öğretiminin amacı
Madde 4
Yaz öğretiminin amaçları şunlardır;

a) Aldıkları dersten başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir olanak tanımak, başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayarak, aynı zamanda yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştırmak,
b) Üniversite olanaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak,
c) Okan Üniversitesi dışındaki üniversite öğrencilerine Okan Üniversitesinde okutulan dersleri izleme olanağı vermek,
d) Diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının üniversiteye katkılarını sağlamak.

Yaz öğretimi koordinasyon kurulu
Madde 5
Yaz öğretimi, Üniversite Senatosu tarafından seçilen bir ‘Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’ tarafından düzenlenir. Bu Kurul, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapar.

Derslerin başlaması
Madde 6
Yaz öğretimi süresi yedi hafta olup takvimi, Üniversite Senatosunca belirlenir ve ilan edilir. Yaz öğretimi; hazırlık sınıfı hariç, lisans ve lisansüstü olmak üzere Yükseköğretim Kurulu onayı ile Okan Üniversitesi'nin tüm eğitim ve öğretim aşamalarında açılabilir. Ancak, bu programlarda normal güz veya bahar yarıyılında açılması zorunlu olan dersler, yaz öğretimi programına ertelenemez.

Açılacak dersler
Madde 7
Yaz öğretiminde açılacak dersler; Lisansüstü eğitim programlarında, ilgili Enstitü anabilim dalının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunca, Lisans programlarında, ilgili Fakülte ve yüksekokul bölümlerinin önerisi üzerine, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanır. Derslerin düzenlenmesi, ‘Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’ tarafından yapılır.

Ders alma
Madde 8
(28.06.2017 tarih ve 30108 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik) Hazırlık sınıfı dışında kalan Lisansüstü, lisans ve önlisans programları için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci bir yaz döneminde üniversitesinden veya başka üniversitelerden 3 ders veya 9 kredilik ders yükü alabilir. Öğrencinin yaz öğretiminden alacağı toplam ders yükü lisansüstü ve lisans programları için 9 ders veya 27 kredi, önlisans programları için 5 ders veya 14 krediyi geçemez.

Sadece aşağıdaki koşulların bir arada olması halinde öğrenci ayrıca yaz öğretiminden ek 3 ders veya 9 kredi daha alabilir:
a) Önlisans programları için dördüncü ve lisans programları için sekizinci yarıyılı tamamlamış olması,
b) 9 ders / 27 kredi yükünün yaz öğretiminde kullanılmış olması,
c) Mezuniyet için gerekli olan toplam ders kredi yükünün %95’inin başarılmış olması.

Ders açılması için öğrenci sayısı
Madde 9
Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, ‘Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’nca belirlenir.

Ders saati ve değerlendirme
Madde 10
Yaz öğretiminde her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.

Kayıtlarla ilgili düzenlemeler
Madde 11
Okan Üniversitesi öğrencileri ve diğer öğrencilerin kayıtlarıyla ilgili düzenlemeler, Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından yapılarak ilan edilir. Ayrıca yaz öğretimiyle ilgili iş ve işlemler, ‘Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’nca yürütülür.

İlişiği kesilmiş öğrenciler ve süre
Madde 12
Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş öğrencilerin yaz öğretimine kayıtları yapılmaz. Yaz öğretiminde geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Başka bir üniversiteden yaz öğretimi dersinin alınması
Madde 13
(10 Nisan 2012 tarih 28260 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik) Okan Üniversitesi yaz öğretiminde açılmayıp bir başka üniversitede açılan bir dersin alınabilmesine o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir.

Diğer öğrencilere verilecek belge
Madde 14
Yaz öğretimine Okan Üniversitesi dışından kayıt yaptıran diğer öğrencilere; yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Başarı notu
Madde 15
Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, bunu izleyen akademik yılbaşında not ortalamalarında dikkate alınır. Yaz öğretiminde mazeret sınavları açılmaz.

Mezuniyet
Madde 16
Yaz öğretiminde aldıkları derslerle mezuniyetlerini gerçekleştirme aşamasına gelmiş olan öğrencilere, bitirme projesi sınavına girme ve mezun olma olanağı tanınır.

Ücretler
Madde 17
Yaz öğretimi ücretli olup, alınacak ücret, burslu öğrenciler için başarısız olduğu dersler dahil olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Yaz öğretiminde görev alacak ‘Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu’ üyeleri ile öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir.

Üçüncü Bölüm - Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 18
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 11.11.2003 tarihli ve 25276 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 14.2.2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 19
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20
Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.