Okan Üniversitesi

Hazırlık Okulu Yönetmeliği

MENU

Bölüm I - Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı ile ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Amaç
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı ile ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenler. Yabancı dil hazırlık programının amacı, öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, öncelikle kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe'ye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme ve mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

Yasal Dayanak
Madde 3 - Bu yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. ve 9. maddelerine göre düzenlenmiştir.

Bölüm II - Eğitim-Öğretim
Programa Kabul
Madde 4 - a) Okan Üniversitesine kabul edilen öğrenciler için, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınav her yarıyıl başında ve öğretim yılının sonunda düzenlenir. b) Sınava Okan Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrenciler katılır. Yabancı dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler Düzey Belirleme Sınavı’na katılırlar. Bu program sonunda, başarılı olamayan, ancak devam şartını yerine getiren öğrencilerin izleyen eğitim öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılma hakları vardır. Bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencileri için başarı notu 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş)’tir. c) Okan Üniversitesi tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Üniversite Senatosunca kabul edilir puanları almış olan öğrenciler, aradan iki takvim yılı geçmemek şartıyla başarılarını belgelendirmeleri durumunda, hazırlık öğretimi almaksızın doğrudan kendi bölümlerine kaydolurlar.

Programın Süresi ve Devam Zorunluluğu
Madde 5 - Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim - öğretim süresi en az yirmisekiz haftadır. Bu süre önlisans, lisans ve linsansüstü eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir. Yabancı dil hazırlık programına en az %80 devam şartı aranır. Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmazlar. Ancak, bu öğrenciler; diğer öğrencilerle birlikte yazılı başvuruları halinde, takip eden öğretim yılı başında yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler hazırlık programını tekrarlamak zorundadırlar (T.C. Resmi Gazete 2 Mayıs 2005 Pazartesi - Sayı : 25803).

Sınavlar
Madde 6 - Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yıl içi çalışmaları, ara ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek, her eğitim öğretim yılının ilk ayı içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Başarı Notu
Madde 7 - Yıl sonu başarı notu mutlak not sistemine göre tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılması için yıl sonu sınavından en az 50 (elli) alması ve yıl sonu başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir.

Kurlar Arası Geçiş
Madde 8 - Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, eğitim öğretim yılı içerisinde başarı ve devam durumlarına göre alt ve üst kurlara veya gruplara geçebilirler. Kurlar ve gruplar arası uyum sağlamak amacı ile öğrencilere eğitim programları dışında ek olarak Rektör'ün onayı ile destek programları uygulanabilir.

Özel Öğrenci
Madde 9 - Okan Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından birine kaydolmayan, ancak yabancı dil öğrenmek isteyen ve koşulları yetkili kurullarca belirlenen, en az lise mezunu kişiler özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde yabancı dil hazırlık programına devam eden kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.Özel öğrenciler normal programdaki öğrenciler gibi devam, sınav, ödev ve benzeri yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde, hazırlık programından başarı notu almaya hak kazanırlar ve bu durum Okan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından istek üzerine belgelenir.

Bölüm III - Ön lisans ile Lisans Programındaki Yabancı Dil Eğitim Öğretimi
Madde10 - Okan Üniversitesi’nde ön lisans ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler eğitim sürelerince açılan kredili yabancı dil derslerine devam ederler.

Değerlendirme

Madde 11 - Ön lisans ile lisans programındaki yabancı dil derslerinin değerlendirilmesi, mazeret sınavları ve sınav sonuçlarına itiraz Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bölüm IV - Diğer Hükümler
Öğrencilerin Mali Sorumlulukları
Madde 12 - Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim harcını belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Konular
Madde 13 - Bu Yönetmelikle düzenlenmeyen konularda Okan Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

11.11.2003 tarih, 25286 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır.