İstanbul Okan Üniversitesi

DGS Yönergesi

MENU

OKAN ÜNİVERSİTESİ DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 -
Bu Yönergenin amacı; “Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 16. maddesinde belirtilen “Dikey Geçiş Yoluyla Kabul” uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönerge, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”, 15.01.2014 tarihli “Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı” ile “Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 -
Bu Yönergede geçen;
Muafiyet (M) : Öğrencinin daha önceki Yükseköğretim Kurumunda almış ve başarmış olduğu ders/derslerin yerine, içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu;
İntibak İşlemi : Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önceki Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerden hangilerinin, kayıt yaptırdığı programdaki hangi derslerin yerine sayılacağı, hangi dersleri alacağı ve bunlara göre hangi yarıyıl/yıldan eğitimine devam edeceğinin belirlenmesini;
Transfer (T): Daha önceki Yükseköğretim Kurumunda almış ve başarmış olduğu derslerin üniversitemizdeki bölüm/programına ait transkriptine işlenmesini ifade eder.

Kontenjanlar
MADDE 4 -
Her akademik yılda üniversitenin programlarına dikey geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili fakültelerin yönetim kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından saptanır ve Mütevelli Heyeti'nin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler
MADDE 5 -
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı sonucunda bir lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanırlar ve kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır.

Eksik ya da geçersiz belgelerle başvuranların kaydı yapılmaz. Okan Üniversitesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, üniversiteye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgeleyenler, yasal vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Programı Eğitim - Öğretimine İlişkin Esaslar
Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme
MADDE 6 -
Okan Üniversitesinde öğretim dili açısından programlar 3 gruba ayrılmaktadır:

 1. Derslerin sadece belirli bir yabancı dille (İngilizce) verildiği programlar,
 2. Derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille (İngilizce) asgari %30 oranında karma olarak verildiği programlar,
 3. Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya tamamen yabancı dille (İngilizce) okutulduğu programlar

Tüm lisans programlarında Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

Üniversiteye kabul edilerek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim-öğretim yılının başında “Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavı” yapılır. Bu sınavda başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeyen lisans öğrencileri üniversitenin yabancı dil hazırlık okulu eğitimine alınırlar.

Muafiyet
MADDE 7 -

 1. Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Üniversite Senatosunca kabul edilir puanları almış ve o sınavın yapıldığı tarihten başlayarak üç takvim yılı geçmemiş olan öğrenciler başarılarını belgelendirmeleri durumunda dil hazırlık öğretimi almaksızın doğrudan kendi Bölümlerine kaydolurlar.
 2. Kayıtlı olduğu önceki yükseköğretim kurumunda yapılan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı muafiyet veya yeterlilik sınavında (a) TC Okan Üniversitesi Diller Okulu yönergesi Madde 7/ 2. paragrafta belirtilen notu alan, ve (b) bu sınavın sonucunda o yükseköğretim kurumunun kendi ölçütlerine göre “Başarılı” olarak Hazırlık Sınıfından muaf olan öğrenciler; bu sınav sonucunu o kurumdan alacakları resmi onaylı bir belge ile kanıtlamaları durumunda dil hazırlık öğretimi almaksızın doğrudan kendi Bölümlerine kaydolurlar.
 3. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer alan bir yükseköğretim kurumunda daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış olan öğrenciler; (a) bu eğitimin en az bir eğitim-öğretim yılı süreli olması, (b) bu eğitim sonunda aldıkları başarı notunun TC Okan Üniversitesi Diller Okulu yönergesi Madde 7/2. paragrafta belirtilen not olması, (c) bu eğitim sonunda o yükseköğretim kurumunun kendi ölçütlerine göre “Başarılı” olmuş olmaları, ve (d) bu koşullarının tümünün karşılandığını o kurumdan alacakları resmi onaylı bir belge ile kanıtlamaları durumunda dil hazırlık öğretimi almaksızın doğrudan kendi Bölümlerine kaydolurlar. Önceki yükseköğretim kurumundan alınan belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz.
 4. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer almayan bir yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve yukarıda (3)nci paragrafta belirtilen (a), (b), (c), ve (d) koşullarını yerine getiren öğrencilerin durumları Okul Kurulu tarafından değerlendirilerek dil hazırlık öğretimi almaksızın doğrudan kendi Bölümlerine kaydolup olamayacakları karara bağlanır. Önceki yükseköğretim kurumundan alınan belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz.

Hazırlık Programı
MADDE 8 -

 1. Üniversite tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan veya muafiyet hakkı elde edemeyenler
 2. Derslerin sadece belirli bir yabancı dille (İngilizce) verildiği programlar ile derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille (İngilizce) asgari %30 oranında karma olarak verildiği programlara kayıtlı öğrenciler 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimlerine devam ederler.
 3. Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya tamamen yabancı dille (İngilizce) okutulduğu programlara kayıtlı olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programında eğitimlerine devam ederler. Bunun yanı sıra hazırlık sınıfı ders programlarının izin verdiği ölçüde (çakışma olmaksızın) lisan programlarından ders alabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Programı Ders Transfer ve İntibak ile İlgili Esaslar
Lisans Programı Ders Transfer Başvuru Esasları
MADDE 9 -

 1. Öğrencilerin, transfer için en geç lisans programlarından ders almaya başladıkları eğitim – öğretim yılının başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekir. Sonraki yarıyıllarda ders programlarında yapılan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek transfer talepleri ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 2. Transfer başvurusunda öğrenci dilekçe ekinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı),

a) Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-Kredi / T-U-L-K), AKTS,
b) Ders içerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
c) Not belgesi (transkript)(kapalı zarfta) ile başvurmalıdır.

Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise, öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.

Fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz. Öğrencilerin Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri için onaylı ders içerikleri getirmeleri gerekmez.

 1. İntibak işlemi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, kayıtlı bulunduğu bölüm/programın ders/derslerine devam ederler.
 2. Öğrencilerin transfer ve intibakları ile ilgili işlemler fakülte/müdürlüğe başvuru süresinin bitiminden itibaren akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılır.
 3. Yapılan transfer/intibak sonuçlarına itirazlar, transfer/intibak işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren 7 işgünü içerisinde ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır.
 4. Öğrenci transfer edilen derse sonraki dönemlerde not yükseltmek amacıyla kayıtlanabilir. Bu durumda son alınan not geçerlidir.
 5. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda transfer ve intibak talebinde bulunamaz.
 6. Ön lisans bitirme projesi, lisans bitirme projesi yerine sayılamaz.

Ders Transfer ve İntibak İle İlgili Esaslar
MADDE 10 -

 1. Fakülte/Yüksekokul Transfer ve İntibak Komisyonları öğrencinin intibak işlemi yapılacak olan dersleri ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak, daha önce alıp başarılı olduğu ve transfer edilecek tüm dersler için aşağıdaki kurallar çerçevesinde değerlendirmelerini ilgili yönetim kurulunda görüşülmek üzere Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne sunarlar.
 2. 15.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereğince daha önceki yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış derslerin transferinde süre sınırlaması bulunmamaktadır.
 3. Daha önce iki farklı yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda muafiyet verilen derslerin intibak işlemi için önceki yükseköğretim kurumundaki ilgili ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz; ancak bu esas, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar ortak dersleri için geçerli değildir. İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri almış ve başarıyı göstermiş öğrencilerin transfer işlemleri kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır.
 4. İntibak / transfer işleminde ekli not dönüşüm tablosu (Ek-1) kullanılır.
 5. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.
 6. Birden fazla dersin bir derse karşılık gelmesi durumunda ilgili derslerden alınmış notların ortalaması transfer edilecek dersin notu olarak belirlenir.
 7. Transfer edilen ders öğrencinin transkriptine intibak edilen üniversitemiz dersinin adı, kodu, kredisi ve notu ile karşısına “T” transfer yazılarak işlenir.
 8. Eşdeğer sayılması istenen (transfer edilecek) bir dersin, ders saatine bakılmaksızın, kredisi ve içeriği, eşdeğer sayılacak dersin yerel /AKTS kredisi ve içeriğinin en az %70’ine eşit olması gerekir.
 9. Üniversite seçmeli dersler; öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren dersler kapsamında değerlendirilmelidir. DGS öğrencilerinin önceki yüksek öğretim kurumuna ait transkriptlerinde yer alan ve bu kapsamda değerlendirilmesi DGS komisyonunca uygun bulunan dersler, ilgili programın öngördüğü kota/adet ve kredisine en az %70 eşdeğer olması halinde, içeriğe bakılmaksızın üniversite seçmeli ders havuzundaki herhangi bir derse tanımlanarak transferi yapılır.
 10. Bölüm seçmeli ders grubundaki dersler, bölümle / programla ilgili öğrencinin bilgisini destekleyici, mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran dersler kapsamında değerlendirilmelidir. DGS öğrencilerinin önceki yüksek öğretim kurumuna ait transkriptlerinde yer alan ve bu kapsamda değerlendirilmesi DGS komisyonunca uygun bulunan dersler ilgili programın öngördüğü kota/adet ve kredisine en az %70 eşdeğer olması halinde içeriğe bakılmaksızın bölüm seçmeli ders grubundaki herhangi bir derse tanımlanarak transferi yapılır.
 11. Mühendislik Fakültesi öğrencileri MATH/MAT kodlu derslerden yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin MATH/MAT I ve II dersleri madde 10/7’ye uygun olarak transfer edilir. Başarısız olan öğrenciler öncelikle Precalculus (Ön Matematik) dersini alırlar. Bu koşul 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kayıt olacak öğrencilerden başlayarak uygulanacaktır.
 12. DGS öğrencileri Kariyer Yaşam (Career and Life Planning) derslerinden muaf “M” tutulurlar.
 13. Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görülen dersler transfer işlemi kapsamındadır.

Transfer ve İntibak Komisyonu
MADDE 11 -
Transfer ve İntibak işlemleri, ilgili Fakülte/Yüksekokul transfer ve intibak komisyonları tarafından yürütülür. Komisyonun hazırladığı Ders İntibak/Transfer Formu (Ek-2) içeren rapor ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır ve Rektörlüğe bildirilir. Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

Yürürlük
MADDE 12 -
Bu yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 -
Bu yönerge Okan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

EK-1 NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU
Farklı kurumlarda kullanılan not sisteminin Okan Üniversitesi (OKU) Not Sisteminde Karşılığı

DİĞER ÜNİVERSİTE

OKU NOT

DİĞER ÜNİVERSİTE

OKU NOT

NOT SİSTEMİ

KARŞILIĞI

NOT SİSTEMİ

KARŞILIĞI

HARF

SAYI

100'lü NOT

HARF

SAYI

A

4.00

AA

4.00

89-100

AA

4.00

A-

3.70

BA

3.50

78-88

BA

3.50

B+

3.30

BB

3.00

66-77

BB

3.00

B

3.00

BB

3.00

54-65

CB

2.50

B-

2.70

BB

3.00

43-53

CC

2.00

C+

2.30

CB

2.50

31-42

DC

1.50

C

2.00

CC

2.00

30

DD

1.00

C-

1.70

DC

1.50

0-29

FF

0.00

D+

1.30

DC

1.50

DEVAMSIZ

VF

0.00

D

1.00

DD

1.00

F

0.00

FF

0.00

F0

DEVAMSIZ

VF

0.00

DİĞER ÜNİVERSİTE

OKU NOT

BAŞARILI *

B

-

NOT SİSTEMİ

KARŞILIĞI

YETERSİZ *

Y

-

HARF

SAYI

MUAF (M)*

M

-

A1

AA

4.00

YETERLİ*

B

-

A2

BA

3.50

BAŞARISIZ*

K

-

B1

BB

3.00

TRANSFER (T)*

Notun temini

B2

CB

2.50

EKSİK(E )*

Y

C1

CC

2.00

* Herhangi bir not kaydı yoksa ve ders içerik ve kredileri eşdeğer ise kullanılır.

C2

DC

1.50

D1

DD

1.00

D2

DD

0.50

F1

FF

0.00

F2

FF

0.00

F3

FF

0.00