Almanya Çocukların Dini Eğitimi Kanunu

MENU

Almanya Çocukların Dini Eğitimi Kanunu

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Memet Erdem Aybay

1
Bir çocuğun dini eğitimini velayet haklarına sahip oldukları sürece ana ve babanın anlaşması belirler. Anlaşmadan her zaman için vazgeçilebilir ve eşlerden birinin ölümü ile sona erer.

2

(1) Böyle bir anlaşmanın hiç olmaması veya sona ermesi halinde, BGB’nin velayete ilişkin hükümleri dini eğitim için de geçerli olur.
(2) Bununla birlikte evlilik birliğinin devamı süresince bir eş, diğerinin onayını almadan, evlilik yapıldığı zamanki veya önceki ortak dini inançtan başka bir inanca çocuğu yönlendiremez ya da din dersinden çekilmesini sağlayamaz.
(3) Onay verilmezse Aile Mahkemesinin müdahalesine veya kararına başvurulur. Karar için, BGB §1666 anlamında bir kötüye kullanma mevcut olmadığı sürece, eğitimin amacı ölçü alınır. Karardan önce, önemli bir gecikme veya yüksek masraf gerektirmediği sürece, eşler ve gerekirse hısımlar, sıhri hısımlar ve çocuğun öğretmeni dinlenir. BGB §1779 f.3 c.2 uygulama alanı bulur. Çocuk 10 yaşını doldurmuşsa dinlenecektir.

3

(1) Velayet hakkına ana veya babadan birinin sahip olduğu, bunun yanında çocuğa bir vasi veya kayyım atandığı durumlarda dini inanç konusunda fikir ayrılığının oluşması halinde, ana veya babanın fikri önce gelir; meğer ki ana veya babanın BGB §1666 hükmüne dayanılarak dini eğitim verme hakkı elinden alınmamış olsun.
(2) Çocuğa tek başına bir vasi veya kayyım atanmışsa, çocuğun dini eğitimi konusunda vasi veya kayyım yetkilidir. Aile Mahkemesinin onamı da aranacaktır. Onamdan önce, önemli bir gecikme veya yüksek masraf gerektirmediği sürece, eşler ve gerekirse hısımlar, sıhri hısımlar ve çocuğun öğretmeni dinlenir. BGB §1779 f.3 c.2 uygulama alanı bulur. Çocuk da 10 yaşını doldurmuşsa dinlenecektir. Vasi veya kayyım daha önce belirlenen dini eğitimi değiştiremez.

4

Çocuğun dini eğitimi ile ilgili sözleşmeler hükümsüzdür.

5

On dört yaşını dolduran çocuk, hangi dini inancı benimsemek istediği konusundaki kararı kendisi verir. On iki yaşını dolduran çocuğa, iradesinin aksine öncekinden başka bir dini inancın eğitimi verilemez.

6

Yukarıdaki hükümler, çocuğun dinden bağımsız dünya görüşü eğitimi için de uygulanır.

7

Bu kanundan doğan uyuşmazlıklarda Aile Mahkemesi yetkilidir. BGB §1666 şartları yerine getirilmediği sürece hâkimin görevinden ötürü müdahalesi söz konusu olmaz.

8
Bu kanun hükümlerine aykırı olan tüm Federe Devlet Kanunları ve BGB Yürürlük Kanunu’nun 134. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

9 ve 10
Yürürlükte değildir.

11
Bu kanun 1 Ocak 1922 tarihinde yürürlüğe girer.

Orijinalini görüntülemek için tıklayınız.