Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkez Yönetmeliği

MENU

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkez Yönetmeliği

I. Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3
Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
b) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez: Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezini,
ç) Merkez Müdürü: Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, ifade eder.

II. Bölüm - Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5
Merkezin amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecini siyasal, ekonomik, hukuksal, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek, araştırmak ve Avrupa Birliği, üye ve üye adayı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla yapılan çalışmalarla Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
Madde 6
Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinin yanı sıra üçüncü ülkelerle de konuyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
b) Avrupa Birliği, Türkiye ve üçüncü ülke ilişkileri alanlarında araştırmalar yapmak ve bunları kamuoyuna duyurmak,
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak,
ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Avrupa Birliği'nin yapısını, doğrultusunu, uyum sürecini vurgulayan ve uyum sürecinin uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,
d) Avrupa Birliği alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili anlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,
e) Avrupa Birliği alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak; Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,
f) Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek.

III. Bölüm - Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7
Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü
Madde 8

  1. Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.
  2. Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez müdürünün görevleri
Madde 9
Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu
Madde 10

  1. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
  2. Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
Madde 11
Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez danışma kurulu
Madde 12
Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır.

Merkez danışma kurulunun görevleri
Madde 13
Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla yükümlü Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

IV. Bölüm - Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 14
Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
Madde 15
Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

İta amirliği
Madde 16
Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük
Madde 17
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18
Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.