Duyurular

Azami Süre Uygulama Esasları

16 Temmuz 2021

ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI “AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ” SONUNDA YAPILACAK EK SINAVLAR VE EK SÜRELERLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile azami sürelerini, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılsonunda tamamlayan lisans öğrencileri için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi ile 2547 sayılı kanunun 44/c maddesi uyarınca aşağıdaki madde hükümleri uygulanacaktır:

  • Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
  • Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
  • Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere (başarısız ders sayısı 5 ders üzeri olanlar sınav haklarından yaralanamaz) bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
  • Mezun olmak için gerekli bütün derslerini başarı ile tamamlamış ve mezuniyet durumuna gelmiş olduğu halde genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilere, genel not ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmelerine olanak sağlamak amacıyla diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
  • Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
  • Azami süresi sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin aynı zamanda staj uygulamasının da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılabilirler.
  • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
  • Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği dersin kredi başı ücretini ödemeye devam ederler.
  • Azami süre kapsamında bu kapsamdaki öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  • Ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız toplam ders sayısı (hiç almadığı, devamsız olduğu ve başarısız olduğu dersler dâhil) beş dersten fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.