Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

MENU

Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

I. Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
Merkez: Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Merkez Müdürü: Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
Merkez Yönetim Kurulu: Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
Merkez Danışma Kurulu: Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu
ifade eder.

II. Bölüm
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
Madde 5 — Merkezin amacı, yaşamın her alanına sızan kültür olgusunun ve kültürlerarası etkileşim yollarının, kültürler arasında barışçıl bir etkileşim ve diyalog olanaklarına dönüştürebilmek amacıyla bütüncül bir biçimde irdelenmesine katkıda bulunacak disiplinlerarası araştırmalara ve etkinliklere bir ortam sağlamaktır. Yapılan araştırmalar ve etkinliklerle hem Üniversite’nin çeşitli birimlerindeki çalışmalar zenginleştirilecek, hem de elde edilen bilgiler toplumumuza aktarılarak farklı kültürlerle etkin etkileşim olanakları tanıtılmış olacak.

Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 — Merkez, 5 inci maddedeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kültür ve kültürlerarası diyalog olgularıyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
b) Kültürlerarası farklılık ve ortaklık, kültürlerarası diyalog, üst ve alt kültürlerarasında ilişkiler ve etkileşim alanlarında araştırmalar yapmak ve bunları kamuoyuna duyurmak.
c) Merkez’in ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle Merkez’in amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.
d) Kamuoyunda ilgili kesimlere yönelik seminerler ve değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimleri için, farklı kültürleri ve farklı kültür alanlarını tanıtan, farklı toplumlarla kültürel ve ekonomik alışverişlerde kültürel farklılıklar konusunda bilinçlendirici eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek.
f) Kültürlerarası Diyalog alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak.
g) Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, kültür ve kültürlerarası diyalogla ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek ve desteklemek.

III. Bölüm
Merkezin Yönetim Organları ve Görevler
Merkezin yönetim organları
Madde 7 — Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü
Madde 8 — Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcısının görevi de sona erer.
Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez yönetim kurulu
Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez danışma kurulu
Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.

Merkezin Yönetim Organlarının Görevleri
Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 11 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 12 — Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez danışma kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamakla yükümlü Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır; Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

IV. Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 13 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
Madde 14 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

İta amirliği
Madde 15 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, bu görevini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.